Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2601
Title: Психічний стан людини у фразеологічній репрезентації граничності
Other Titles: Психическое состояние человека во фразеологической репрезентации предельности
Mental condition of human in the phraseological representation of the boundary
Authors: Купіна, І. О.
Keywords: фразеологічні одиниці
психічний стан людини
репрезентація граничності
об’єктивація
моделювання
структурно-семантичний аналіз
фразеологические единицы
психическое состояние человека
репрезентация предельности
объективация
моделирование
структурно-семантический анализ
phraseological unit
psychic condition of man
representation of boundaries
objectification
modeling
structural-semantic analysis
Issue Date: 2018
Publisher: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»
Citation: Купіна І. О. Психічний стан людини у фразеологічній репрезентації граничності / І. О. Купіна // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. пр. / Криворіз. нац. ун-т ; за заг. ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 44–45.
Abstract: У статті представлено результати дослідження фразеологічних одиниць (ФО) на позначення психічного стану людини в репрезентації граничності. Виявлено різні моделі стану людини, які об’єктивуються ФО. Наведено результати структурного-семантичного аналізу фразеологізмів, які свідчать про універсальність та розкривають специфічні риси вербалізації психічного стану людини, зосереджено увагу на особливостях маніфестації останнього одиницями фразеологічного рівня. В статье представлены результаты исследования фразеологических единиц (ФЕ) для обозначения психического состояния человека в репрезентации предельности. Выявлены различные модели состояния человека, которые объективированы ФЕ. Приведены результаты структурного-семантического анализа фразеологизмов, которые свидетельствуют об универсальности и раскрывают специфические черты вербализации психического состояния человека, сосредоточено на особенностях манифестации последнего единицами фразеологического уровня. The article presents the results of the researching of phraseological units (FU) on the designation of the mental condition of man in the representation of the boundary. Different models of the human condition, which are objectified by FU, are revealed. The results of structural-semantic analysis of phraseologisms, which testify to universality and reveal specific features of the verbalization of the mental state of man are shown, the focus is on the peculiarities of the manifestation of the last units of the phraseological level.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2601
ISSN: 2305–3852
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Купіна І. О. Психічний стан людини .pdf374.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.