Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2596
Title: Лінгвокраїнознавчий аспект розвитку мовно-мовленнєвої особистості першокласників у період навчання грамоти
Other Titles: Лингвострановедческий аспект развития культурно-речевой личности первоклассников в период обучения грамоте
Linguistic and cultural aspect of the development of the cultural and speech personality of first-graders during literacy
Authors: Цепова, І. В.
Іванова, Л. І.
Keywords: мовно-мовленнєва особистість
комунікативна компетентність
соціокультурна компетентність
лінгвокраїнознавчий аспект
українська мова
навчання грамоти
культурно-речевая личность
коммуникативная компетентность
социокультурная компетентность
лингвострановедческий аспект
украинский язык
обучение грамоте
cultural and speech personality
communicative competence
sociocultural competence
linguistic and regional aspect
Ukrainian language
literacy
Issue Date: 18-Sep-2017
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вид-во Посвіт
Citation: Цепова І. В. Лінгвокраїнознавчий аспект розвитку мовно-мовленнєвої особистості першокласників у період навчання грамоти / І. В. Цепова, Л. І. Іванова // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. пр. / Дрогоб. держ. пед. ун-т імені І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 472–482.
Abstract: У статті проаналізовано особливості розвитку мовно-мовленнєвої особистості учнів першого класу на уроках української мови. Обґрунтована необхідність і висвітлена специфіка реалізації лінгвокраїнознавчого аспекту соціокультурної компетентності з метою формування в першокласників національної свідомості, духовного багатства і культури. Узагальнено напрями мовленнєвого розвитку, рекомендовано прийоми і засоби навчання української мови з опорою на мовне чуття дітей, наведено приклади завдань. В статье проанализированы особенности развития культурно-речевой личности учащихся первого класса на уроках украинского языка. Обоснована необходимость и освещена специфика реализации лингвострановедческого аспекта социокультурной компетентности с целью формирования у первоклассников национального сознания, духовного богатства и культуры. Обобщены направления речевого развития, рекомендованы приемы и средства обучения украинскому языку с опорой на языковое чутье детей, приведены примеры заданий. The article analyzes the features of the development of the cultural and speech personality of first-grade students in the lessons of the Ukrainian language. The necessity is substantiated and the specifics of the implementation of the linguistic and regional aspect of sociocultural competence with the aim of forming first-graders' national consciousness, spiritual wealth and culture are substantiated. The directions of speech development are generalized, techniques and means of teaching the Ukrainian language based on children's linguistic instinct are recommended, examples of tasks are given.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2596
ISBN: 978-617-7235-55-8
ISSN: 2411-4758
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.