ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ МЕТОДАМИ ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
РВВ НЛТУ України
Анотація
Наведено результати досліджень росту та розвитку штучних деревостанів сосни звичайної, сформованих із вегетативного потомства швидкорослого екземпляра сосни, отриманого шляхом хімічного мутагенезу. Встановлено, що за темпами росту протягом першого-третього класу віку вегетативне потомство мутанта випереджає насадження сосни з місцевих популяцій і може бути рекомендованим для підвищення продуктивності лісів в умовах свіжого субору Лівобережного Лісостепу, Київського Полісся та інших регіонів з подібними ґрунтово-кліматичними умовами. Приведены результаты исследований роста и развития искусственных древостоев сосны обыкновенной, сформированных из вегетативного потомства быстрорастущего экземпляра сосны, полученного путем химического мутагенеза. Установлено, что по темпам роста в течение первого-третьего класса возраста вегетативное потомство мутанта опережает насаждение сосны из местных популяций и может быть рекомендовано для повышения производительности лесов в условиях свежей субори Левобережной Лесостепи, Киевского Полесья и других регионов со сходными грунтово-климатическими условиями. The results of studies of growth and development of planted stands of scotch pine, formed from vegetative posterity of fast-growing specimen of scotch pine, chemical mutagenesis are presented in this article. It is set that after the rates of growth during the first-third age class vegetative posterity of mutant are passed ahead planting of scotch pine from native population and can be made to order for the increase of the productivity of the forests in the fresh subor conditions of Left-bank Forest-steppe, Kiey Polissya and other regions with alike ground-climatic terms.
Опис
Ключові слова
лісовирощування, сосна звичайна, хімічний мутагенез, фенологія, щеплені саджанці, лісові культури, інтенсивність росту, лесовыращивание, сосна обыкновенная, химический мутагенез, фенология, привитые саженцы, лесные культуры, интенсивность роста, forest planting, Scots pine, chemical mutagenesis, phenology, nursery transplants, forest plantations, growth intensity
Цитування
Підвищення продуктивності насаджень сосни звичайної методами хімічного мутагенезу / Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна, О. С. Мажула, Ю. В. Бенгус // Наукові праці Лісівничої академії наук України. Лісознавство та лісівництво : зб. наук. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України, Лісівн. акад. наук України.– Львів : РВВ НЛТУ України.– 2012.– Вип. 10.– С. 76–81.