Вміст білку в печінці Жаби Озерної (Pelophylax Ridibundus Pallas, 1771) із різних біотопів м. Харкова і його околиць

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Таким чином, обмін білків лежить в основі процесів життєдіяльності, а вплив різноманітних факторів, як біогенних, так і абіогенних, призводить до його порушень. Антропогенне навантаження (викиди забрудненого повітря і стічні води) на біотопи міста збільшує концентрацію шкідливих речовин у водоймах, що напряму (через шкіру) або опосередковано (через ланцюги живлення) порушує обмін речовин в організмі P. ridibunda і призводить до гіперфункції печінки і збільшення вмісту білку в ній. Таким образом, обмен белков лежит в основе процессов жизнедеятельности, а влияние различных факторов, как биогенных, так и абиогенных, приводит к его нарушениям. Антропогенная нагрузка (выбросы загрязненного воздуха и сточных вод) на биотопы города увеличивает концентрацию вредных веществ в водоемах, напрямую (через кожу) или косвенно (через цепи питания) нарушает обмен веществ в организме P. ridibunda и приводит к гиперфункции печени и увеличение содержания белка в ней. Thus, protein metabolism is the basis of vital processes, and the influence of various factors, both biogenic and abiogenic, leads to its disorders. Anthropogenic load (polluted air and sewage emissions) on city biotopes increases the concentration of harmful substances in water bodies, directly (through the skin) or indirectly (through the food chain) disrupts the metabolism of P. ridibunda and leads to liver hyperfunction and an increase in protein content in her.
Опис
Ключові слова
зоологія, жаба озерна, біотопи, забруднення, гіперфункції печінки, зоология, жаба озёрная, биотопы, загрязнения, гиперфункции печени, zoology, lake toad, biotopes, pollution, hyperfunction of the liver
Цитування
Мирошниченко Т. С. Вміст білку в печінці Жаби Озерної (Pelophylax Ridibundus Pallas, 1771) із різних біотопів м. Харкова і його околиць / Т. С. Мирошниченко, І. О. Ликова // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 76–78.