Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2582
Title: Із зарубіжного досвіду інклюзивної освіти
Other Titles: Из зарубежного опыта инклюзивного образования
From foreign experience of inclusive education
Authors: Костенецька, Т. Г.
Костенецкая, Т. Г.
Kostenetskaya, T. G.
Keywords: інклюзивна освіта
модернізація системи освіти
зарубіжний досвід
особистісно-орієнтований підхід
студентські роботи
инклюзивное образование
модернизация системы образования
зарубежный опыт
личностно-ориентированный подход
студенческие работы
inclusive education
modernization of the education system
foreign experience
personality oriented approach
student work
Issue Date: 18-May-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Костенецька Т. Г. Із зарубіжного досвіду інклюзивної освіти / Т. Г. Костенецька // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 715–717.
Abstract: Таким чином, запровадження інклюзивної освіти є необхідною характеристикою демократичного цивілізованого суспільства. Суспільство – це цілісна система, в якій важливе залучення кожного члена в різні види діяльності. Аналіз інклюзивних практик дозволив визначити, що для покращення навчання та адаптації дітей з особливими потребами в Україні, перш за все, важлива доречно сформульована база системи законодавчих актів, що дозволяє в повній мірі підтримувати концепцію інклюзивної освіти, яка приносить максимальну ефективність кожному члену освітньої системи. Адже кожна людина повинна мати можливість реалізувати своє право на освіту, а інклюзивна освіта – це шлях до задоволення освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями. Таким образом, введение инклюзивного образования является необходимой характеристикой демократического цивилизованного общества. Общество - это целостная система, в которой важно привлечение каждого члена в различные виды деятельности. Анализ инклюзивных практик позволил определить, что для улучшения обучения и адаптации детей с ограниченными возможностями в Украине, прежде всего, важна уместно сформулирована база системы законодательных актов, позволяет в полной мере поддерживать концепцию инклюзивного образования, которая приносит максимальную эффективность каждому члену образовательной системы. Ведь каждый человек должен иметь возможность реализовать свое право на образование, а инклюзивное образование - это путь к удовлетворению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями. Thus, the introduction of inclusive education is a necessary characteristic of a democratic civilized society. Society is a holistic system in which it is important to involve each member in various activities. An analysis of inclusive practices made it possible to determine that in order to improve the education and adaptation of children with disabilities in Ukraine, first of all, the basis for a system of legislative acts is appropriately formulated, which makes it possible to fully support the concept of inclusive education, which brings maximum efficiency to each member of the educational system. After all, everyone should be able to realize their right to education, and inclusive education is the way to meet the educational needs of children with disabilities.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2582
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. СинельниковаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.