Персоналізований підхід

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-01-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во Віровець А. П. «Апостроф»
Анотація
У статті розглянуто персоналізований підхід в педагогіці, основу якого становить сукупність вихідних теоретичних положень про особистість та практичні методичні засоби, що сприяють її розумінню як цілісності, вивчення, створення умов для її саморозвитку, самоактуалізації. Персоналізований підхід створює умови для повноцінного розвитку всіх суб'єктів освітнього процесу, визнає головною діючою одиницею освітнього процесу діалогічну цілісність: особистість учня - особистість учителя. В статье рассмотрен персонализированный подход в педагогике, основу которого составляет совокупность исходных теоретических положений о личности и практические методические средства, способствующие ее пониманию как целостности, изучению, созданию условий для ее саморазвития, самоактуализации. Персонализированный подход создает условия для полноценного развития всех субъектов образовательного процесса, признает главной действующей единицей образовательного процесса диалогическую целостность: личность ученика - личность учителя. The article considers a personalized approach to pedagogy, which is based on a set of initial theoretical principles on the individual and practical methodological tools that contribute to its understanding as integrity, study, creation of conditions for its self-development, self-actualization. A personalized approach creates the conditions for the full development of all subjects of the educational process, a sign of the main acting function of the educational process is dialogic integrity: the personality of the student - the personality of the teacher.
Опис
Ключові слова
педагогіка, персоналізований підхід, вчителі, освітній процес, управління, особистості, педагогика, персонализированный подход, учителя, образовательный процесс, управление, личности, pedagogy, personalized approach, teachers, educational process, control, personalities
Цитування
Рогова Т. В. Персоналізований підхід / Т. В. Рогова, А. І. Прокопенко // Наукові підходи до педагогічних досліджень : кол. моногр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Лозової. – Харків : Апостроф, 2012. – С. 245–259.