Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2570
Title: Персоналізований підхід
Other Titles: Персонализированный подход
Personalized approach
Authors: Рогова, Т. В.
Прокопенко, А. І.
Keywords: педагогіка
персоналізований підхід
вчителі
освітній процес
управління
особистості
педагогика
персонализированный подход
учителя
образовательный процесс
управление
личности
pedagogy
personalized approach
teachers
educational process
control
personalities
Issue Date: 23-Jan-2012
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во Віровець А. П. «Апостроф»
Citation: Рогова Т. В. Персоналізований підхід / Т. В. Рогова, А. І. Прокопенко // Наукові підходи до педагогічних досліджень : кол. моногр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Лозової. – Харків : Апостроф, 2012. – С. 245–259.
Abstract: У статті розглянуто персоналізований підхід в педагогіці, основу якого становить сукупність вихідних теоретичних положень про особистість та практичні методичні засоби, що сприяють її розумінню як цілісності, вивчення, створення умов для її саморозвитку, самоактуалізації. Персоналізований підхід створює умови для повноцінного розвитку всіх суб'єктів освітнього процесу, визнає головною діючою одиницею освітнього процесу діалогічну цілісність: особистість учня - особистість учителя. В статье рассмотрен персонализированный подход в педагогике, основу которого составляет совокупность исходных теоретических положений о личности и практические методические средства, способствующие ее пониманию как целостности, изучению, созданию условий для ее саморазвития, самоактуализации. Персонализированный подход создает условия для полноценного развития всех субъектов образовательного процесса, признает главной действующей единицей образовательного процесса диалогическую целостность: личность ученика - личность учителя. The article considers a personalized approach to pedagogy, which is based on a set of initial theoretical principles on the individual and practical methodological tools that contribute to its understanding as integrity, study, creation of conditions for its self-development, self-actualization. A personalized approach creates the conditions for the full development of all subjects of the educational process, a sign of the main acting function of the educational process is dialogic integrity: the personality of the student - the personality of the teacher.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2570
ISBN: 978-966-2579-64-2
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті
МонографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.