Український світ у наукових парадигмах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Збірник «Український світ у наукових парадигмах» присвячено цікавій і цілком суперечливій проблемі - національний характер. В ньому розміщені статті, де питання національного характеру й етноменталітету висвітлені з позицій різних світоглядних і дисциплінарно-методологічних засад, а саме національне та форми його різноманітного втілення стали об’єктом дослідження в розвідках з етнолінгвістики, лінгвоконцептології, лінгвостилістики, лінгвопоетики, літературознавства, філософії та інших гуманітарних галузей. Також додано статтю відомого українського журналіста-оглядача, ведучого телеканалу ICTV, публіциста Павла Казаріна «Забудьте про менталітет», думки якого цілком органічно інтегрувалися в розмову про національний характер. Сучасна, поліаспектна рецепція національного характеру тільки формує дослідницький дискурс, тому потребує різних підходів, свіжих поглядів і креативних рішень. Сборник «Украинский мир в научных парадигмах» посвящен интересной и вполне противоречивой проблеме - национальный характер. В нем размещены статьи, где вопрос национального характера и этноменталитета освещены с позиций различных мировоззренческих и дисциплинарно-методологических основ, а именно национальное и формы его разнообразного воплощения стали объектом исследования в исследованиях с этнолингвистики, лингвоконцептологии, лингвостилистики, лингвопоэтики, литературоведения, философии и других гуманитарных отраслей. Также добавлена ​​статья известного украинского журналиста обозревателя, ведущего телеканала ICTV, публициста Павла Казарина «Забудьте о менталитете», мнению которого вполне органично интегрировались в разговор о национальном характере. Современная, полиаспектная рецепция национального характера только формирует исследовательский дискурс, поэтому требует различных подходов, свежих взглядов и креативных решений. The collection "Ukrainian World in Scientific Paradigms" is devoted to an interesting and completely controversial problem - the national character. It contains articles where the question of national character and ethno-mentality is highlighted from the standpoint of various ideological and disciplinary-methodological foundations, namely, the national and the forms of its various embodiment have become the object of research in studies from ethnolinguistics, linguo-conceptology, linguistic stylistics, linguistic poetics, literary criticism, philosophy and other humanitarian industries. Also added is an article by the well-known Ukrainian journalist observer, leading ICTV channel, publicist Pavel Kazarin, “Forget the mentality,” whose opinion was quite organically integrated into the conversation about the national character. A modern, multidimensional reception of a national character only forms a research discourse, therefore it requires different approaches, fresh views and creative solutions.
Опис
Ключові слова
українська мова, наукові парадигми, національний характер, етноменталітет, етнолінгвістика, лінгвостилістика, украинский язык, научные парадигмы, национальный характер, этноменталитет, этнолингвистика, лингвостилистика, Ukrainian language, scientific paradigms, national character, ethno-mentality, ethnolinguistics, linguistic stylistics
Цитування
Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол. : О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – 148 с.