Теоретичні питання розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ «Видавнича група “Основа”»
Анотація
У монографії подано концептуальні підходи, зміст і компоненти, технологію розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти. Підвищення вимог суспільства до особистості керівника освітньої галузі та недостатній рівень сформованості його організаційної культури зумовлюють особливу актуальність досліджуваної проблеми. Монографію адресовано керівникам і методистам дошкільних навчальних закладів, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти. В монографии представлены концептуальные подходы, содержание и компоненты, технологии развития организационной культуры руководителей дошкольных учебных заведений в системе последипломного образования. Повышение требований общества к личности руководителя образования и недостаточный уровень сформированности его организационной культуры обусловливают особую актуальность исследуемой проблемы. Монография адресована руководителям и методистам дошкольных учебных заведений, слушателям системы последипломного педагогического образования. The monograph presents conceptual approaches, content and components, technologies for the development of the organizational culture of leaders of preschool educational institutions in the system of postgraduate education. The increased requirements of society to the personality of the head of education and the insufficient level of formation of his organizational culture determine the particular relevance of the problem under study. The monograph is addressed to leaders and methodologists of preschool educational institutions, students of the system of postgraduate teacher education.
Опис
Ключові слова
педагогіка, післядипломна освіта, організаційна культура, дошкільні навчальні заклади, керівники закладів освіти, педагогика, последипломное образование, организационная культура, дошкольные учебные заведения, руководители учебных заведений, pedagogy, postgraduate education, organizational culture, preschool educational institutions, school managers
Цитування
Рибалко Л. С. Теоретичні питання розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : кол. моногр. / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, А. В. Яцинік ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Основа, 2015. – 112 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; Вип. 11 (155)).