Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-07-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ «Видавнича група “Основа”»
Анотація
У монографії розкрито проблему професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів із позиції акмеологічного підходу. Упровадження акмеологічних ідей розвитку та саморозвитку особистості, формування професійної «Я»-концепції учителя, досягнення акме через професіоналізм і педагогічну майстерність у шкільну практику сприяють підвищенню ефективності педагогічного процесу, побудові міжособистісних відносин на засадах співпраці та партнерських відносин. Монографію адресовано педагогічним працівникам, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, студентам і слухачам магістратури вищих педагогічних навчальних закладів, системи післядипломної педагогічної освіти, аспірантам і докторантам. В монографии раскрыта проблема профессиональной самореализации учителей в системе методической работы общеобразовательных учебных заведений с позиции акмеологического подхода. Внедрение акмеологических идей развития и саморазвития личности, формирование профессиональной «Я»-концепции учителя, достижения акме через профессионализм и педагогическое мастерство в школьную практику способствуют повышению эффективности педагогического процесса, построении межличностных отношений на основе сотрудничества и партнерских отношений. Монография адресована педагогическим работникам, руководителям общеобразовательных учебных заведений, студентам и слушателям магистратуры высших педагогических учебных заведений, системы последипломного педагогического образования, аспирантам и докторантам. The monograph discloses the problem of professional self-realization of teachers in the system of methodological work of general educational institutions from the perspective of an acmeological approach. The introduction of acmeological ideas of personal development and self-development, the formation of a professional “I” concept of a teacher, acme achievements through professionalism and pedagogical mastery in school practice contribute to increasing the effectiveness of the pedagogical process, building interpersonal relationships based on cooperation and partnerships. The monograph is addressed to teachers, heads of secondary schools, students and graduate students of higher educational institutions, postgraduate teacher education, graduate and doctoral students.
Опис
Ключові слова
педагогіка, професійна самореалізація вчителів, методична робота, загальноосвітні навчальні заклади, акмеологічний підхід, педагогічна майстерність, педагогика, профессиональная самореализация учителей, методическая работа, общеобразовательные учебные заведения, акмеологический подход, педагогическое мастерство, pedagogy, professional self-fulfillment of teachers, methodical work, general educational institutions, acmeological approach, pedagogical skill
Цитування
Рибалко Л. С. Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : кол. моногр. / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, Т. В. Куценко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; Вип. 7 (174)).