Психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних хвороб

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Таким чином, найбільш поширеними соціально-небезпечними явищами сьогодення серед молоді є: інфекції ВІЛ/СНІДу; зловживання алкоголю, інших наркотичних речовин, куріння тощо. Психолого-педагогічна профілактика ранньої наркоманії, алкоголізації і куріння молоді являє собою систему заходів, що попереджають виникнення й розвиток деструктивних змін у структурах особистості і поведінці, за допомогою формування стійкого психологічного імунітету до негативних впливів на суб’єкта із зовні і забезпечують можливість самореалізації за рахунок соціальних джерел. Ефективність реалізації системи психологічної профілактики інфекції ВІЛ/СНІДу, а також вживання наркотику, алкоголю та куріння молодого покоління забезпечується за допомогою: розвитку соціальної та особистої компетенції, становлення навичок самозахисту, розвитку самоконтролю й визначення мети, прагнення до розкриття творчого потенціалу, необхідного для творчості й особистісного зростання. Використання новітніх технологій у навчальних закладах вимагає від сучасних фахівців відповідної системи знань, що надали б можливість розкриття особливостей розвитку молоді, які потребують корекції фізичного або психічного розвитку. Таким образом, наиболее распространенными социально опасными явлениями настоящего среди молодежи являются: инфекции ВИЧ/СПИДа; злоупотребления алкоголя, других наркотических веществ, курение и т. Психолого-педагогическая профилактика ранней наркомании, алкоголизации и курения молодежи представляет собой систему мероприятий, предупреждающих возникновение и развитие деструктивных изменений в структурах личности и поведении, посредством формирования устойчивого психологического иммунитета к негативным воздействиям на субъекта извне и обеспечивают возможность самореализации за счет социальных источников. Эффективность реализации системы психологической профилактики инфекции ВИЧ/СПИДа, а также употребление наркотика, алкоголя и курения молодого поколения обеспечивается посредством: развития социальной и личной компетенции, становление навыков самозащиты, развития самоконтроля, стремление к раскрытию творческого потенциала, необходимого для творчества и личностного роста. Использование новейших технологий в учебных заведениях требует от современных специалистов соответствующей системы знаний, которые дали бы возможность раскрытия особенностей развития молодежи, нуждающихся в коррекции физического или психического развития. Thus, the most common socially dangerous phenomena of the present among young people are: HIV/AIDS infections; abuse of alcohol, other narcotic substances, smoking, etc. Psychological and pedagogical prevention of early drug addiction, alcoholization and youth smoking is a system of measures that prevent the occurrence and development of destructive changes in personality structures and behavior, through the formation of a stable psychological immunity to negative effects on the subject from the outside and provide the opportunity for self-realization through social sources. The effectiveness of the implementation of the system of psychological prevention of HIV / AIDS infection, as well as the use of drugs, alcohol and smoking by the younger generation is ensured through: development of social and personal competence, the development of self-defense skills, the development of self-control, the desire to unlock the creative potential necessary for creativity and personal growth. The use of the latest technologies in educational institutions requires modern specialists to have an appropriate knowledge system that would make it possible to reveal the characteristics of the development of young people who need correction of physical or mental development.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, шкідливі звички, соціально-небезпечні захворювання, підлітки, студентські роботи, анатомия, физиология, вредные привычки, социально-опасные заболевания, подростки, студенческие работы, anatomy, physiology, bad habits, socially dangerous diseases, teenagers, student work
Цитування
Самойленко А. А. Психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних хвороб / А. А. Самойленко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 319–322.