ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ІМПЛІКАЦІЇ Г. С. СКОВОРОДИ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ АКАДЕМІКА ЗЯЗЮНА І. А.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Анотація
Стаття присвячена послідовному сковородинівцю, академіку І. А. Зязюну, який своєю творчістю, своїм серцем, своєю мудрістю, щирістю та власним прикладом став символом української культури, сучасної сковородинівської традиції. Статья посвящена последовательному сковородиновцу, академику И. А. Зязюну, который своим творчеством, своим сердцем, своей мудростью, искренностью и собственным примером стал символом украинской культуры, современной сковородиновской традиции. The article is dedicated to the consistent skorovorodinovets, academician I. A. Zyazyun, who with his creativity, his heart, his wisdom, sincerity and his own example has become a symbol of Ukrainian culture, modern Skorovorodin tradition.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., Зязюн І. А., філософія людини, філософсько-освітні імплікації, професійна компетентність учителя, педагогічна освіта, Зязюн И. А., философия человека, философско-образовательные импликации, профессиональная компетентность учителя, педагогическое образование, Skovoroda G. S., Zyazyun I.A., human philosophy, philosophical and educational implications, teacher professional competency, teacher education
Цитування
Прокопенко, І. Ф. Філософсько-освітні імплікації Г. С. Сковороди у науковій спадщині академіка Зязюна І. А. / І. Ф. Прокопенко // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 трав. 2018 р. / Нац. тех. ун-т "ХПІ" ; за заг. ред. О. Г. Романовського. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 81–84.