REPRESENTATIVES OF ROSACEAE JUSS LANDSCAPING OF H. S. SKOVORODA’S KhNPU BOTANICAL GARDEN

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The paper represents the assortment of trees and bushes of Rosaceae Family, which are cultivated on the territory of H. S. Skovoroda’s KhNPU Botanical Garden. The performed inventory allowed establishing the occurrence of 43 species and cultivars, the quantity of each species and cultivar, and their bio-morphs. According to the results of many years long-term survey, the degree of winter and drought resistance of each species were determined. The paper also analyzes the features of decorativeness, reveals the evergreen species, as well as the species with decorative flowering, fruiting, and leaves coloring. The work concludes the investigated species and cultivars of Rosaceae to be appropriate for usage in landscaping the territory of H. S. Skovoroda’s KhNPU. Наведено ассортимент дерев і кущів родини Rosaceae, що культивуються на території ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Проведена інвентаризація дозволила встановити наявність 43 видів та культиварів, кількість кожного виду та культивару, їх біоморфи. За результатами багаторічних спостережень визначено ступінь зимостійкості та посухостійкості видів. Проаналізовано ознаки декоративності та виявлено вічнозелені види, а також із декоративним квітуванням, декоративним квітуванням та плодоношенням, декоративним забарвленням листків. Виявлено, що види та культивари Rosaceae які досліджувалися, доцільно використовувати для озеленення території ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Приведѐн ассортимент деревьев и кустарников семейства Rosaceae, которые культивируются на территории ботанического сада ХНПУ имени Г. С. Сковороды. Проведѐнная инвентаризация позволила установить наличие 43 видов и культиваров, количество каждого вида и культивара, их биоморфы. По результатам многолетних наблюдений определена степень зимостойкости и засухоустойчивости видов. Проведѐн анализ декоративных признаков и выявлены вечнозелѐные виды, а также те, которые имеют декоративное цветение, декоративное цветение и плодоношение, декоративную окраску листьев. Установлено, что исследуемые виды и культивары Rosaceae целесообразно использовать для озеленения территории ХНПУ имени Г. С. Сковороды.
Опис
Ключові слова
botany, landscaping, Rosaceae, botanical gardens, winter resistance, H. S. Skovoroda KhNPU, ботаніка, озеленення, Rosaceae, ботанічні сади, зимостійкість, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ботаника, озеленение, Rosaceae, ботанические сады, зимостойкость, ХНПУ имени Г. С. Сковороды
Цитування
Goncharenko Y. V. Representatives of Rosaceae Juss landscaping of H. S. Skovoroda’s KhNPU Botanical Garden / Y. V. Goncharenko, O. S. Denysova, E. T. Malichenko // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 19. – С. 107–113.