Основні топоси мотиву «марнота марнот» в українській бароковій поезії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2005
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Анотація
На матеріалі широкого кола віршованих пам’яток українського бароко автор статті аналізує особливості функціонування мотиву «марнота марнот» у творах вітчизняних поетів другої половини XVII – початку XVIII ст. у контексті загальних тенденцій розвитку європейського письменства цієї доби. У дослідженні детально розглянуто комплекс різноманітних топосів, що використовувалися для художнього втілення ідеї Vanitas (життя як мильна булька чи павутиння; земні блага як тінь; колесо Фортуни; традиційні образи й сюжети античної історії та міфології). На широком материале стихотворных памятников украинского барокко автор статьи анализирует особенности функционирования мотива «суета сует» в произведениях отечественных поэтов второй половины ХVІІ – начала ХVІІІ века в контексте общих тенденций развития европейской литературы этого периода. В исследовании детально рассмотрен комплекс разнообразных топосов, используемых для художественного воплощения идеи Vanitas (жизнь как мыльный пузырь или паутина; земные блага как тень; колесо Фортуны; традиционные образы и сюжеты античной истории и мифологии). On the rich material of Ukrainian baroque verse literature the author of the article analyzes special features of the national interpretation of the motif "vanitas vanitatum" in the context of the common tendencies of the development of the contemporary European poetry. The research presents a systematic survey of various commonplaces used to convey the idea of Vanity in the Ukrainian verse literature (life as a soap bubble or cobweb, worldly pleasures and material comforts as a shadow; a wheel of Fortune; traditional images and topics of Greco-Roman history and mythology).
Опис
Ключові слова
бароко, поезія, мотив «марнота марнот», ванітативний мотив, топос, барокко, поэзия, мотив «суета сует», ванитативный мотив, топос, baroque, poetry, motif «vanitas vanitatum», motif Vanitas, commonplace
Цитування
Зосімова О. В. Основні топоси мотиву «марнота марнот» в українській бароковій поезії / О. В. Зосімова // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Ін-т літ-ри імені Т. Г. Шевченка НАН Укр. ; [відп. ред. Я. Цимбал]. – Київ : Ін-т літ., 2005. – Вип. 8. – С. 117–123.