WAYS OF FORMATION OF MODERN AMERICAN ACTORS’, MUSICIANS’ AND WRITERS’ PSEUDONYMS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Анотація
У статті розглянуто способи творення псевдонімів сучасних американських акторів, музикантів та письменників. Виокремлено два основних способи формування цього типу онімів, а саме: лексико-семантичний (онімізацію та трансонімізацію) і морфологічний (усічення й субституцію окремих елементів офіційних імен та прізвищ, а також афіксацію). В статье рассматриваются способы образования псевдонимов современных американских актеров, музыкантов и писателей. Выделено два основных способа формирования этого типа онимов, а именно: лексико-семантический (онимизацию и трансонимизацию) и морфологический (усечение и субституцию отдельных элементов официальных имен и фамилий, а также аффиксацию). The article deals with ways of formation of modern American actors’, musicians’ and writers’ pseudonyms. Two main ways of forming the onyms in question have been singled out. The lexico-semantic means are onymization transonymization. The morphological way includes clipping, modification of the official first and last names (substitution of their elements) as well as affixation.
Опис
Ключові слова
псевдонім, способи словотвору, онімізація, трансонімізація, усічення, афіксація, псевдоним, способы словообразования, онимизация, трансонимизация, усечение, аффиксация, pseudonym, ways of word formation, onymization, transonymization, clipping, affixation
Цитування
Kovalenko О. А. Ways of Formation of Modern American Actors’, Musicians’ and Writers’ Pseudonyms / О. А. Kovalenko, O. V. Zosimova // Сучасна англістика : до 85-річчя каф. англ. філол. : VI Міжнар. наук. форум : тези доп. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; за ред. В. О. Самохіної.- Харків : ХНУ, 2015.- С. 45–47.