Мистецька освіта в жіночих навчальних закладах духовного відомства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття висвітлює деякі аспекти мистецької освіти в жіночих навчальних закладах духовного підпорядкування, які існували на теренах України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Досліджено педагогічні надбання в сфері формування у підростаючого покоління високих духовних запитів і музичних смаків. Статья освещает некоторые аспекты художественного образования в женских учебных заведениях духовного подчинения, которые существовали на територии Украины во второй половине XIX - начале ХХ века. Исследованы педагогические достижения в области формирования у подрастающего поколения высоких духовных запросов и музыкальных вкусов. The article discusses some aspects of art education in women's educational institutions of spiritual subordination that existed in Ukraine in the second half of the XIX - early XX centuries. Pedagogical achievements in the formation of high spiritual needs and musical tastes of the younger generation are investigated.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, духовна освіта, жіночі навчальні заклади, духовне виховання, аспірантські роботи, художественное образование, духовное образование, женские учебные заведения, духовное воспитание, аспирантские работы, аrt education, spiritual education, women's educational, institutions, spiritual education, graduate student work
Цитування
Гуріна В. О. Мистецька освіта в жіночих навчальних закладах духовного відомства / В. О. Гуріна // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 11–12.