Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2450
Title: Перспективне управління соціальними системами й методи його реалізації (на матеріалі системи освіти)
Other Titles: Перспективное управление социальными системами и методы его реализации (на материале системы образования)
Perspective management of social systems and methods of its implementation (on the material of the educational system)
Authors: Прокопенко, А. І.
Keywords: управління
виховання
освіта
програми
соціальний розвиток
управление
воспитание
образование
программы
социальное развитие
control
training
education
programs
social development
Issue Date: 26-Aug-2002
Publisher: Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вид. «ОВС» ТОВ, друк. ДП «Дизайн-проект»
Citation: Прокопенко А. І. Перспективне управління соціальними системами й методи його реалізації (на матеріалі системи освіти) / А. І. Прокопенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. – Харків : ХДПУ, 2002. – Вип. 18. – С. 5–16.
Abstract: У статті розглянута загальна постановка задачі управління, яка включає такі основні етапи: збір інформації й оцінка ситуації, обґрунтування критеріїв оптимальності й обмежень, прийняття рішення про найбільш доцільні дії, виконання рішення, контроль, корекція отриманих результатів. У процесі прийняття рішення основним виступає вибір методу управління. Найбільше розповсюдження у соціальному управлінні отримав метод планування. В статье рассмотрена общая постановка задачи управления, которая включает следующие основные этапы: сбор информации и оценка ситуации, обоснование критериев оптимальности и ограничений, принятие решения о наиболее целесообразных действий, исполнения решения, контроль, коррекция полученных результатов. В процессе принятия решения основным выступает выбор метода управления. Наибольшее распространение в социальном управлении получил метод планирования. The article describes the general formulation of the control problem, which includes the following main stages: collecting information and assessing the situation, justifying the criteria of optimality and constraints, deciding on the most appropriate actions, executing a decision, monitoring, correcting the results. In the decision-making process, the main choice is the management method. The most common in social management received planning method.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2450
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.