Перспективне управління соціальними системами й методи його реалізації (на матеріалі системи освіти)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002-08-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вид. «ОВС» ТОВ, друк. ДП «Дизайн-проект»
Анотація
У статті розглянута загальна постановка задачі управління, яка включає такі основні етапи: збір інформації й оцінка ситуації, обґрунтування критеріїв оптимальності й обмежень, прийняття рішення про найбільш доцільні дії, виконання рішення, контроль, корекція отриманих результатів. У процесі прийняття рішення основним виступає вибір методу управління. Найбільше розповсюдження у соціальному управлінні отримав метод планування. В статье рассмотрена общая постановка задачи управления, которая включает следующие основные этапы: сбор информации и оценка ситуации, обоснование критериев оптимальности и ограничений, принятие решения о наиболее целесообразных действий, исполнения решения, контроль, коррекция полученных результатов. В процессе принятия решения основным выступает выбор метода управления. Наибольшее распространение в социальном управлении получил метод планирования. The article describes the general formulation of the control problem, which includes the following main stages: collecting information and assessing the situation, justifying the criteria of optimality and constraints, deciding on the most appropriate actions, executing a decision, monitoring, correcting the results. In the decision-making process, the main choice is the management method. The most common in social management received planning method.
Опис
Ключові слова
управління, виховання, освіта, програми, соціальний розвиток, управление, воспитание, образование, программы, социальное развитие, control, training, education, programs, social development
Цитування
Прокопенко А. І. Перспективне управління соціальними системами й методи його реалізації (на матеріалі системи освіти) / А. І. Прокопенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. – Харків : ХДПУ, 2002. – Вип. 18. – С. 5–16.