ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ (АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський університет імені Б. Грінченка
Анотація
Суть професійної самореалізації учителів загальноосвітніх навчальних закладів розкрито з позиції акмеологічних ідей розвитку особистості, досягнення ідеалу досконалості, вдосконалення акме через професіоналізм. Виявлено структуру та функції професійної самореалізації учителя, які відбивають особливості пізнання й розкриття професійно-педагогічного потенціалу в різних видах педагогічної діяльності, відносини з учнями на партнерських засадах. Сущность профессиональной самореализации учителей общеобразовательных учебных заведений раскрыта с позиции акмеологических идей развития личности, достижения идеала совершенства, усовершенствования акме через профессионализм. Определена структура и функции профессиональной самореализации учителя, которые отражают особенности познания и раскрытия профессионально-педагогического потенциала в различных видах педагогической деятельности, отношения с учениками на партнерских началах. The essence of the professional fulfillment of secondary schools teachers is developed according to acmeological ideas of personal development, achieving the ideal of perfection, improving acme with professionalism. It is determined the structure and function of teacher professional fulfillment that reflect features of knowledge and the disclosure of professional and educational potential in different types of educational activities, relationships with students in partnership.
Опис
Ключові слова
самореалізація особистості, акмеологія, педагогічна діяльність, відносини вчителя з учнями, засоби позитивного впливу, розвиток особистості учня, самореализация личности, акмеология, педагогическая деятельность, отношения учителя с учениками, средства положительного влияния, развитие личности ученика, personal fulfillment, acmeology, educational activities, relationship between teacher and students, means of positive impact, student personality development
Цитування
Рибалко Л. С. Професійна самореалізація учителів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах сучасних викликів (акмеологічний аспект) / Л. С. Рибалко, Т. В. Куценко // Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – Розд. 4. – С. 684–715.