Педагогічні умови використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена висвітленню педагогічних умов використання інформаційних комп’ютерних технологій у дошкільних закладах. Виокремлено умови ефективного застосування комп’ютера в навчально-виховному процесі ДНЗ: наявність достатньої кількості комп’ютерів; високий рівень інформаційної культури педагогів та батьків; дотримання санітарно-гігієнічних норм; програмно-педагогічне забезпечення навчального процесу. Статья посвящена раскрытию педагогических условий использования информационных компьютерных технологий в дошкольных учреждениях. Выделены условия эффективного применения компьютера в учебно-воспитательном процессе дошкольного образовательного учреждения: наличие достаточного количества компьютеров; высокий уровень информационной культуры педагогов и родителей; соблюдение санитарно-гигиенических норм; программно-педагогическое обеспечение учебного процесса. The article is devoted to coverage of pedagogical conditions of use of information computer’s technologies at preschool institutions. Thesis there is determined the conditions of effective use of computers in the educational process of preschool: a sufficient number of computers; high level of information culture of teachers and parents; compliance with sanitary and hygienic standards; software and pedagogical support of the educational process.
Опис
Ключові слова
інформатична компетенція, комп’ютер, дошкільний навчальний заклад, програмно-педагогічне забезпечення, информативная компетенция, компьютер, дошкольное образовательное учреждение, программно-педагогическое обеспечение, informative competence, computer, pre-school, software and educational support
Цитування
Донченко Л. І. Педагогічні умови використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ / Л. І.Донченко // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 8-9 квіт. 2016 р. : [у 2 ч.]. – Харків: ХНПУ ім. Г. C. Сковороди, 2016. – Ч. 2. – С. 38-43.