Особенности эмоционально-волевой регуляции учебной деятельности у студентов с оптимистическим атрибутивным стилем

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье соотносятся понятия эмоциональной и волевой регуляции деятельности, эмоционального интеллекта. Показана взаимосвязь этих трех явлений и их влияние на учебную деятельность студентов. Проверяется гипотеза о специфике проявления эмоциональной и волевой регуляции, а также эмоционального интеллекта в учебной деятельности у студентов с разными уровнями оптимистического атрибутивного стиля. У статті співвідносяться поняття емоційної і вольової регуляції діяльності, емоційного інтелекту. Показано взаємозв'язок цих трьох явищ і їх вплив на навчальну діяльність студентів. Перевіряється гіпотеза про специфіку прояву емоційної і вольової регуляції, а також емоційного інтелекту в навчальній діяльності у студентів з різними рівнями оптимістичного атрибутивного стилю.The concepts of the emotional and volitional adjusting of activity, emotional intellect are correlated in the article. Intercommunication of these three phenomena and their influence are shown on educational activity of students. A hypothesis is checked up about the specific of display of the emotional and volitional adjusting, and also emotional intellect in educational activity for students with the different levels of optimistic attributive style.
Опис
Ключові слова
эмоциональная регуляция, волевая регуляция, эмоциональный интеллект, учебная деятельность студентов, оптимистический атрибутивный стиль, уровни оптимизма, емоційна регуляція, вольова регуляція, емоційний інтелект, навчальна діяльність студентів, оптимістичний атрибутивний стиль, рівні оптимізму, emotional adjusting, volitional adjusting, emotional intellect, educational activity of students, optimistic attributive style, levels of optimism
Цитування
Кузнецова М. М. Особенности эмоционально-волевой регуляции учебной деятельности у студентов с оптимистическим атрибутивным стилем / М. М. Кузнецова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 55. – С. 82–102.