Цифрова освіта дорослих в Австрії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Об'єднані Арабські Емірати, Дубаї, ТОВ "ТК Меганом"
Анотація
У статті доведено актуальність питань цифрової освіти дорослих для європейського суспільства. Визначено мету сучасного цифрового навчання дорослих. Розкрито три пріоритетні напрями «Інвестицій в розвиток цифрових компетентностей протягом усього життя»: активне використання цифрових технологій у процесі викладання та навчання, розвиток відповідних навичок для цифрової трансформації, покращення систем освіти за рахунок ефективного аналізу даних і попереднього планування. Здійснено аналіз ключових компетенцій: інформаційна грамотність, комунікація та співробітництво, створення цифрового контенту, безпека, вирішення проблемних питань. Визначено тенденції розвитку цифрової освіти дорослих в Австрії та окреслено перспективи використання досвіду Австрії у питаннях формування цифрової компетентності дорослих українців. В статье доказана актуальность вопросов цифрового образования взрослых для европейского общества. Определены цели современного цифрового обучения взрослых. Раскрыто три приоритетных направления «Инвестиций в развитие цифровых компетентностей в течение всей жизни»: активное использование цифровых технологий в процессе преподавания и обучения, развитие соответствующих навыков для цифровой трансформации, улучшение систем образования за счет эффективного анализа данных и предварительного планирования. Осуществлен анализ ключевых компетенций: информационная грамотность, коммуникация и сотрудничество, создания цифрового контента, безопасность, решение проблемных вопросов. Определены тенденции развития цифрового образования взрослых в Австрии и намечены перспективы использования опыта Австрии в вопросах формирования цифровой компетентности взрослых украинцев. In the article, the urgency of the issues of digital adult education for European society has been proven. The purpose of modern adult digital education has been determined. Three Priority Areas "Investing in the development of digital competences throughout life": active use of digital technologies in the teaching and learning process, the development of appropriate skills for digital transformation, and the improvement of education systems through effective data analysis and pre-planning. The analysis of key competencies has been carried out. Key competences: information literacy, communication and collaboration, digital content creation, security, problem solving. Trends in the development of adult adult education in Austria have been identified. Prospects for using the Austrian experience in the development of digital competence for adult Ukrainians were outlined.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, неперервна освіта, цифрова освіта, цифрові компетенції, неформальне навчання, інформальне навчання, Австрія, Україна, образование взрослых, непрерывное образование, цифровое образование, цифровые компетенции, неформальное обучение, информальное обучение, Австрия, Украина, adult learning, digital education, continuing education, digital competences, informal learning, non-formal learning, Austria, Ukraine
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Цифрова освіта дорослих в Австрії / А. В. Боярська-Хоменко // Innovative solutions in modern sciencе. – Dubai : TK Meganom, 2019. – №4 (31). – P. 52–63.