Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2384
Title: Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді
Other Titles: Тенденции и перспективы развития экономики XXI века глазами молодежи
Trends and prospects for the development of the economy of the XXI century through the eyes of youth
Authors: -
Keywords: економіка
економічна теорія
сучасна економіка України
інноваційний розвиток
оптимізація суб’єктів підприємництва
менеджмент в Україні
маркетинг в Україні
экономика
экономическая теория
современная экономика Украины
инновационное развитие
оптимизация субъектов предпринимательства
менеджмент в Украине
маркетинг в Украине
economy
economic theory
modern economy of Ukraine
innovative development
optimization of business entities
management in Ukraine
marketing in Ukraine
Issue Date: 21-May-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Citation: Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – 139 с.
Abstract: У збірці представлено матеріали ІІІ Міжвузівської студентської наукової конференції, присвяченої Дню науки. Дослідження учасників конференції розкривають актуальні проблеми економічної теорії. Розглядаються питання формування сучасної національної економіки, процеси інноваційного розвитку на мікро- та макрорівнях, проблеми оптимізації фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва, теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту та маркетингу в Україні. В сборнике представлены материалы ІІІ Межвузовской студенческой научной конференции, посвященной Дню науки. Исследования участников конференции раскрывают актуальные проблемы экономической теории. Рассматриваются вопросы формирования современной национальной экономики, процессы инновационного развития на микро- и макроуровне, проблемы оптимизации финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, теоретические и практические аспекты развития менеджмента и маркетинга в Украине. The collection contains materials from the 3rd Interuniversity Student Scientific Conference dedicated to the Day of Science. The research of the conference participants reveals the actual problems of economic theory. The questions of the formation of a modern national economy, the processes of innovation development at the micro and macro levels, the problems of optimizing the financial and economic activities of business entities, the theoretical and practical aspects of management development and marketing in Ukraine are considered.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2384
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку
Матеріали наукових конференцій молодих вчених та студентівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.