Управління в педагогічній системі як напрям розвитку педагогічної науки

Немає доступних мініатюр
Дата
2004-10-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЗОІППУ), Запоріжжя
Анотація
У статті наведено визначення поняття управління в педагогічній системі як напряму педагогіки, розкрито його зв’язки з психологією, акмеологією, аксіологією, психолого-педагогічною антропологією, культурологією, кібернетикою, обґрунтовано об’єкт, предмет, завдання на сучасному етапі розвитку. Подальші дослідження напряму управління в педагогічній системі закладу освіти пов’язані з визначенням його функцій та основних понять і категорій. В статье приведено определение понятия управления в педагогической системе как направления педагогики, раскрыто его связи с психологией, акмеологии, аксиологией, психолого-педагогической антропологией, культурологией, кибернетикой, обоснованно объект, предмет, задачи на современном этапе развития. Дальнейшие исследования направления управления в педагогической системе учебного заведения связанные с определением его функций и основных понятий и категорий. The article defines the concept of management in the pedagogical system as a direction of pedagogy, discloses its connections with psychology, acmeology, axiology, psychological and pedagogical anthropology, cultural studies, cybernetics, the object, subject, tasks are substantiated at the present stage of development. Further research on the direction of management in the pedagogical system of the institution of education is associated with the definition of its functions and basic concepts and categories.
Опис
Ключові слова
педагогіка, управління, вищі заклади освіти, педагогика, управление, высшие учебные заведения, pedagogy, management, higher education institutions
Цитування
Прокопенко А. І. Управління в педагогічній системі як напрям розвитку педагогічної науки / А. І. Прокопенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. - Київ ; Запоріжжя : ЗОІППУ, 2004. - Вип. 32. - С. 43-49.