Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації» відбулась 16 квітня 2019 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Мета конференції : обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем правильного та ефективного використання голосу у професійній діяльності представниками голосомовних професій з метою попередження та запобігання виникнення порушень голосу. Установлення контактів між ученими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом. Тематичні напрями роботи конференції : голос як засіб комунікації ; анатомія та фізіологія голосомовної системи ; голос дітей і підлітків ; голос як інструмент професійної діяльності представників голосомовних професій ; порушення голосу серед представників голосомовних професій ; теоретико-методологічні основи постановки вокального голосу ; фонопедичний тренінг мовного голосу для формування педагогічної техніки ; голосова культура педагога в контексті формування педагогічної майстерності ; профілактика порушень голосу ; психологія впливу голосу на аудиторію ; сучасні методи дослідження і лікування голосового апарату ; вплив акустики робочих приміщень на стан голосового апарату представників голосомовних професій ; міждисциплінарна взаємодія фахівців із голосу. Международная междисциплинарная научно-практическая конференция «Голос представителрезультатами і дослідницьким досвідом. Тематичні напрями роботи конференції : голос як засіб комунікації ; анатомія та фізіологія голосомовної системи ; голос дітей і підлітків ; голос як інструмент професійної діяльності представників голосомовних професій ; порушення голосу серед представників голосомовних професій ; теоретико-методологічні основи постановки вокального голосу ; фонопедичний тренінг мовного голосу для формування педагогічної техніки ; голосова культура педагога в контексті формування педагогічної майстерності ; профілактика порушень голосу ; психологія впливу голосу на аудиторію ; сучасні методи дослідження і лікування голосового апарату ; вплив акустики робочих приміщень на стан голосового апарату представників голосомовних професій ; міждисциплінарна взаємодія фахівців із голосу. Международная междисциплинарная научно-практическая конференция «Голос представителей голосовоязыковых профессий: актуальные проблемы, опыт и инновации» состоялась 16 апреля 2019 года в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. Цель конференции: обсуждение актуальных теоретических и практических проблем правильного и эффективного использования голоса в профессиональной деятельности представителями голосовоязыковых профессий с целью предупреждения и предотвращения возникновения нарушений голоса. Установление контактов между учеными разных стран, обмен научными результатами и исследовательским опытом. Тематические направления работы конференции: голос как средство коммуникации; анатомия и физиология голосовоязыковой системы; голос детей и подростков; голос как инструмент профессиональной деятельности представителей голосовоязыковых профессий; нарушения голоса среди представителей голосовоязыковых профессий; теоретико-методологические основы постановки вокального голоса; фонопедический тренинг речевого голоса для формирования педагогической техники; голосовая культура педагога в контексте формирования педагогического мастерства; профилактика нарушений голоса; психология влияния голоса на аудиторию современные методы исследования и лечения голосового аппарата; влияние акустики рабочих помещений на состояние голосового аппарата представителей голосовоязыковых профессий; междисциплинарное взаимодействие специалистов по голосу. The International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference "The Voice of Representatives of Vocational Languages: Current Issues, Experience and Innovations" was held on April 16, 2019 at the Kharkov Skovoroda National Pedagogical University. The purpose of the conference: a discussion of current theoretical and practical problems of the correct and effective use of voice in professional activities by representatives of vocational languages ​​in order to prevent and prevent the occurrence of voice disorders. Establishing contacts between scientists from different countries, sharing scientific results and research experience. Thematic areas of the conference: voice as a means of communication; anatomy and physiology of the vocal language; the voice of children and adolescents; voice as an instrument of professional activity of representatives of vocal-speaking professions; violations of voice among representatives of vocational languages; theoretical and methodological foundations of the vocal voice; phonopedic speech voice training for the formation of educational technology; teacher's voice culture in the context of the formation of pedagogical skills; prevention of voice disorders; psychology of the influence of voice on the audience; modern methods of research and treatment of vocal apparatus; the influence of working room acoustics on the state of the vocal apparatus of representatives of voice-speaking professions; interdisciplinary interaction of specialists in voice.
Опис
Ключові слова
голос, голосомовні професії, інновації, попередження порушень голосу, голос, голосовоязыковые профессии, инновации, предупреждение нарушений голоса, voice, voice speaking professions, innovations, voice disturbance warning
Цитування
Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; відп. за вип. Л. Є. Перетяга. – Харків : ХНПУ, 2019. – 165 с.