Використання засобів театрального мистецтва в системі розвитку риторичної культури сучасного педагога

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський державний педагогічний університет"
Анотація
У статті досліджено актуальну проблему сучасної освіти –використання здобутків театрального мистецтва для вдосконалення ораторських якостей педагога. У педагогічному контексті докладно розглянуто головні категорії театральної педагогіки (перевтілення, темпоритм, мізансцена та інші). Тим самим обґрунтовано конгруентність педагогічної та акторської творчості. Визначено сутність артистизму як елементу риторичної культури педагога. Проаналізовано зміст і структурні елементи системи К. Станіславського та шляхи їхнього використання для розвитку риторичної культури педагога. Автор наголошує на необхідності розвитку артистичних та ораторських якостей сучасних педагогів засобами театральної педагогіки для підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Результати дослідження можуть бути використані в процесі підготовки, професійної діяльності та підвищення кваліфікації працівників освіти. В статье исследована актуальная проблема современного образования - использование достижений театрального искусства совершенствования ораторского качеств педагога. В педагогическом контексте подробно рассмотрены основные категории театральной педагогики (перевоплощения, темпоритм, мизансцена и другие). Тем Самым обоснованно конгруэнтность педагогического и актерского творчества. Определена сущность артистизма как элемента риторической культуры педагога. Проанализированы содержание и структурные элементы системы К. Станиславского и пути их использования для развития риторической культуры педагога. Автор подчеркивает необходимость развития артистических и ораторских качеств педагогов средствами театральной педагогики для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Результаты исследования могут быть использованы в процессе подготовки, профессиональной деятельности и повышения квалификации работников образования. The article investigates the actual problem of modern education - using the achievements of theatrical art to improve the oratorical qualities of the teacher. In the pedagogical context, the main categories of theatrical pedagogy (reincarnation, temporymetry, mision scene and others) are considered in detail. That is the most reasonable congruence of pedagogical and actor's creativity. The essence of artistry as an element of the rhetorical culture of the teacher is determined. The content and structural elements of the system of K. Stanislavsky and the ways of their use for the development of the teacher's rhetorical culture are analyzed. The author emphasizes the need to develop the artistic and orator's qualities of teachers through the means of theater pedagogy to increase the efficiency of the educational process. Research results can be used in the process of training, professional activity and professional development of education workers.
Опис
Ключові слова
театральна педагогіка, риторична культура, артистизм, система К. Станіславського, театральная педагогика, риторическая культура, артистизм, система К. Станиславского, theatre pedagogy, rhetorical culture, artistry, К. Stanislavsky system
Цитування
Будянський Д. Використання засобів театрального мистецтва в системі розвитку риторичної культури сучасного педагога / Д. Будянський // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : [зб. наук. пр.] / Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; [редкол.: С. О. Омельченко (голов. ред.) та ін.]. – Слов’янськ : ДДПУ, 2017. – Вип. 5(1). – С. 226–234.