Організація й методологія управлінського обліку в екологічному туризмі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушена тема організації й методології управлінського обліку в екологічному туризмі. Подано розробку організаційно-методологічної системи управлінського обліку на фірмах екотуризму з урахуванням предмет-об’єктного та цільового параметрів, функціонального та наукового підходів на основі діючих методів ведення бухгалтерського обліку, а також особливостей туристичних послуг (неосяжність, тісний зв'язок між їх виробництвом і споживанням, неможливість зберігання). В статье затронута тема организации и методологии управленческого учета в экологическом туризме. Подано разработку организационно-методологической системы управленческого учета на фирмах экотуризма с учетом предмет-объектного и целевого параметров, функционального и научного подходов на основе действующих методов ведения бухгалтерского учета, а также особенностей туристических услуг (необъятность, тесная связь между их производством и потреблением, невозможность хранения). The article touches upon the topic of organization and methodology of management accounting in eco-tourism. An organizational and methodological management accounting system has been developed for ecotourism firms, taking into account subject-object and target parameters, functional and scientific approaches based on current accounting methods, as well as features of tourist services (immensity, close connection between their production and consumption, impossibility of storage).
Опис
Ключові слова
екологічний туризм, інфраструктура, управлінський облік, собівартість, калькулювання, бюджетування, экологический туризм, инфраструктура, управленческий учет, себестоимость, калькуляция, бюджетирование, ecological tourism, infrastructure, management accounting, cost, costing, budgeting
Цитування
Соляр В. В. Організація й методологія управлінського обліку в екологічному туризмі / В. В. Соляр // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 18. – С. 113–124.