Майнор «Бізнес-англійська та фінанси»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Науково-методичне видання має на меті забезпечення вивчення дисциплін та підготовки до підсумкової атестації за блоком дисциплін вільного вибору студента «Бізнес-англійська та фінанси». Навчальні дисципліни за вибором студента вводяться в університеті, зокрема кафедрою економічної теорії, фінансів і обліку, з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, ефективного використання можливостей університету, врахування індивідуальних переваг у навчанні. В пораднику враховані сучасні вимоги до підготовки фахівців, узагальнено досвід викладання таких курсів, як бізнес-планування, фінансова економіка, управління особистими фінансами, публічні закупівлі, стартап, бізнес-англійська, практичний курс англійської мови. Видання передбачене для подальшого удосконалення та розвитку отриманих у бакалавріаті знань, навичок та вмінь з економіки, фінансів, англійського ділового спілкування. Актуальне, сучасне, стане у нагоді як студентам, так і викладачам закладів вищої освіти. Цель научно-методического издания - обеспечение изучения дисциплин и подготовки к итоговой аттестации за блоком дисциплин свободного выбора студента «Бизнес-английский и финансы». Дисциплины по выбору студента вводятся в университете, в частности кафедрой экономической теории, финансов и учета, с целью удовлетворения образовательных и квалификационных потребностей студентов, усиления их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда, эффективного использования возможностей университета, учета индивидуальных предпочтений в обучении. В руководстве учтены современные требования к подготовке специалистов, обобщен опыт преподавания таких курсов, как бизнес-планирование, финансовая экономика, управление личными финансами, публичные закупки, стартап, бизнес-английский, практический курс английского речи. Издание предусмотрено для дальнейшего совершенствования и развития полученных в бакалавриате знаний, навыков и умений по экономике, финансам, английского делового общения. Актуально, современно, пригодится как студентам, так и преподавателям высших учебных заведений. The purpose of the scientific and methodical publication is to ensure the study of disciplines and the preparation for the final attestation for the block of disciplines of a free choice of the student “Business English and Finance”. Students select courses are introduced at the university, in particular, the department of economic theory, finance and accounting, in order to meet the educational and qualifying needs of students, enhance their competitiveness and relevance in the labor market, effectively use the university’s capabilities, and take into account individual preferences in teaching. The manual takes into account modern requirements for training, summarized the experience of teaching courses such as business planning, financial economics, personal finance management, public procurement, startup, business English, practical English language course. The publication is intended for further improvement and development of the knowledge and skills received in the bachelor's degree in economics, finance, and English business communication. Actually, modernly, it is useful both to students and teachers of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
економічна теорія, бізнес-англійська, фінанси, освітні технології, Майнор, экономическая теория, бизнес-английский, финансы, образовательные технологии, Майнор, economic theory, business English, finance, educational technology, Minor
Цитування
Соляр В. В. Майнор «Бізнес-англійська та фінанси» : наук.-метод. забезп. дисциплін із циклу вільного вибору для магістрантів спец. 051 «Економіка» та неекономічних спец. : практ. порадник / В. В. Соляр, І. Ф. Прокопенко ; МОН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2018. – 60 с.