Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2316
Title: Формування людського капіталу в освітньому середовищі : світоглядний аспект
Other Titles: Формирование человеческого капитала в образовательной среде : мировоззренческий аспект
The formation of human capital in the educational environment : the philosophical aspect
Authors: Ганін, В. І.
Ганіна, Н. В.
Соляр, В. В.
Keywords: соціальний капітал
наукова свідомість
система освіти
світоглядна культура
андрагогічна модель
компетентнісний підхід
соціально-поведінкові науки
социальный капитал
научное сознание
система образования
мировоззренческая культура
андрагогическая модель
компетентностный подход
социально-поведенческие науки
social capital
scientific consciousness
education system
ideological culture
andragogical model
competent approach
social-behavioural sciences
Issue Date: 2017
Publisher: Мукачівський державний університет, Закарпатська область
Citation: Ганін В. І. Формування людського капіталу в освітньому середовищі : світоглядний аспект / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, В. В. Соляр // Економіка та суспільство : електронне наук. фах. вид. / Мукачів. держ. ун-т ; [редкол. : М. І. Стегней (голов. ред.) та ін.]. – Мукачево : МДУ, 2017. – Вип. 12. – 459–464.
Abstract: У статті на основі встановлення предметно-наслідкової залежності між змістом наукової свідомості, світоглядної культури суб'єктів навчального процесу та формуванням особистості як складової соціального потенціалу доведено актуальність гуманістично-демократичних цінностей в сучасних умовах розвитку суспільних відносин. Підкреслено роль організаційно-педагогічних засад формування розвиваючої свідомості, обґрунтовано головні завдання, пріоритетні форми й методи наукового пізнання, зокрема інтерактивні технології, комплексний підхід та принцип навчання впродовд життя. Виявлено головні професійні риси викладача як активного учасника трансформації світоглядної парадигми. В статье на основе установления предметно-следственной зависимости между содержанием научного сознания, мировоззренческой культуры субъектов учебного процесса и формированием личности как составляющей социального потенциала доказана актуальность гуманно-демократических ценностей в современных условиях развития общественных отношений. Подчеркнута роль организационно-педагогических основ формирования развивающего сознания, обоснованы главные задания, приоритетные формы и методы научного познания, в частности интерактивные технологии, комплексный подход и принцип образования в течение жизни. Выявлены главные профессиональные черты преподавателя как активного участника процесса трансформации мировоззренческой парадигмы. The formation of scientific consciousness, the culture of the worldview of the subjects of the educational process and the formation of their personality are closely interrelated in the article. The authors emphasize the importance of humane and democratic values in education, the professional’s culture of the teacher, and the creation of socials potential. The role of organizational and pedagogical bases of formation of developing consciousness is indicated, main tasks, priority forms and methods of scientific knowledge, in particular interactive technologies, integrated approach and the principle of continuous education are substantiated. The main professional features of the teacher as an active participant in the process of transformation of the worldview paradigm are substantiated.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2316
ISSN: 2313-2165 (Online)
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.