ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка
Анотація
В статті наведене теоретичне обґрунтування та аналіз поняття здоров’я. Розглянуто проблеми здоров’я особистості, обґрунтовано зміст поняття здоров’я та його компонентів. Визначено різні підходи до розуміння феномену здоров’я. Розглянуто уяву про здоров’я в психологічній, філософській і медичній літературі. Проаналізовано основні підходи до розуміння поняття здоров’я. Зазначено, що здоров’я є інтеграційною характеристикою особи, що охоплює її внутрішній світ та всю своєрідність взаємин з оточенням, включає фізичний, психічний, соціальний і духовний аспекти. Доведено, що всі ці складові невід’ємні одна від одної, тісно взаємопов’язані і в сукупності визначають стан здоров’я людини. В статье приведено теоретическое обоснование и анализ понятия здоровья. Рассмотрены проблемы здоровья личности, обосновано содержание понятия здоровья и его компонентов. Определены различные подходы к пониманию феномена здоровья. Рассмотрено представление о здоровье в психологической, философской и медицинской литературе. Проанализированы основные подходы к пониманию понятия здоровья. Отмечено, что здоровье является интеграционной характеристикой личности, охватывающая ее внутренний мир и все своеобразие взаимоотношений с окружением, включает физический, психический, социальный и духовный аспекты. Доказано, что все эти составляющие неотъемлемы друг от друга, тесно взаимосвязаны и в совокупности определяют состояние здоровья человека. The article presents theoretical substantiation and the analysis of the concept of health. The problems of the health of a person, justified the concept of health and its components. Identified different approaches to understanding the phenomenon of health. The representation of health in the psychological, philosophical and medical literature. The basic approaches to understanding the notion of health. Noted that health is an integrative characteristic of personality, covering her inner world and the intricacies of relationships with the environment includes physical, mental, social and spiritual aspects. It is proved that all these components are inseparable from each other, are closely interrelated and together determine the state of health of the person.
Опис
Ключові слова
здоров’я, особистість, соціальне здоров’я, фізичне здоров’я, психічне здоров’я, духовне здоров’я, здоровье, личность, социальное здоровье, физическое здоровье, психическое здоровье, духовное здоровье, health, personality, social health, physical health, mental health, spiritual health
Цитування
Рядинська І. А. Теоретичний аналіз проблеми здоров'я особистості в дослідженнях науковців / І. А. Рядинська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : [зб. наук. ст.]. - Чернігів : ЧНПУ, 2016. - Вип. 139, т. 2. - С. 140-143.