Політична участь в контексті процесів політичної мобільності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, ГО «Українська академія наук»
Анотація
Проаналізовано взаємозв’язок між політичною участю та процесами політичної мобільності. Визначено, що основною метою статті є аналіз взаємозв’язку між політичною участю та політичною мобільністю. Розглянуто основні підходи до аналізу політичної участі та деякі характеристики політичної мобільності, як політичного процесу, зокрема, аспект ступеню інтенсивності політичної участі. Висвітлено певні особливості взаємовпливу політичної участі та мобільності в розвинутих країнах та державах, що знаходяться в стадії трансформації. Окреслено межі взаємозв’язку між мобілізацією мас та політичною мобільністю. Встановлено, що політична участь має амбівалентний характер та є значущим чинником, що впливає на процеси політичної мобільності. Стверджується, що поліваріантний характер політичної участі, впливаючи на характер процесів політичної мобільності, суттєво відображується на стані політичної системи, призводячи до її деформації або стабільного функціонування. сами политической мобильности. Определено, что основной целью статьи является анализ взаимосвязи между политическим участием и политической мобильностью. Рассмотрены основные подходы к анализу политического участия и некоторые характеристики политической мобильности, как политического процесса. Освещены некоторые особенности взаимовлияния политического участия и мобильности в развитых странах и государствах, находящихся в стадии трансформации. Определены пределы взаимосвязи между мобилизацией масс и политической мобильностью. Установлено, что политическое участие имеет амбивалентный характер и является значимым фактором, влияющим на процессы политической мобильности. Утверждается, что поливариантный характер политического участия, воздействуя на характер процессов политической мобильности, существенно влияет на состояние политической системы, приводя к ее деформации или стабильного функционирования. Analyzed the relationship between political participation and political processes of mobility. It was determined that the main aim of the paper is to analyze the relationship between political participation and political mobility. The main approaches to the analysis of political participation and political characteristics of some mobility, as the political process. Deals with certain features of mutual political participation and mobility in the developed countries and countries that are in the process of transformation. Outlines the boundaries of the relationship between mass mobilization and political mobility.Established that political participation is ambivalent character and is a significant factor that affects the processes of political mobility. It is alleged that the multivariate nature of political participation in influencing the nature of the political processes of mobility significantly affects the state of the political system, leading to deformities and stable operation.
Опис
Ключові слова
політична участь, політична мобільність, мобілізація мас, політична система, політичний статус, политическое участие, политическая мобильность, мобилизация масс, политическая система, политический статус, political participation, political mobility, mass mobilization, political system, political status
Цитування
Безрук О. О. Політична участь в контексті процесів політичної мобільності / О. О. Безрук // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, ВГО "Укр. акад. наук". – Київ : [б. в.], 2014. – Вип. 86 (7). – С. 363–366.