Концертно-виконавська діяльність як компонент фахової підготовки вчителів музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває специфіку концертно-виконавської діяльності в фаховій підготовці вчителів музичного мистецтва. Досліджено значення музично-творчої складової в формуванні майстерності майбутніх фахівців. Статья раскрывает специфику концертно-исполнительской деятельности в профессиональной подготовке учителей музыкального искусства. Исследовано значение музыкально-творческой составляющей в формировании мастерства будущих специалистов. The article reveals the specifics of concert and performing activities in the professional training of musical art teachers. The significance of the musical and creative component in shaping the skills of future specialists has been investigated.
Опис
Ключові слова
виконавство, концертно-виконавська діяльність, фахова підготовка, вчителі музичного мистецтва, студентські роботи, исполнительство, концертно-исполнительская деятельность, профессиональная подготовка, учителя музыкального искусства, студенческие работы, performing, concert and performing activities, vocational training, music art teachers, student work
Цитування
Решетило А. В. Концертно-виконавська діяльність як компонент фахової підготовки вчителів музичного мистецтва / А. В. Решетило, М. О. Ткаченко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 176–178.