Сучасна теорія конфлікту : проблеми експлікації, демаркації, класифікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-08-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»
Анотація
У статті здійснюється спроба знайти підстави для систематизації найбільш відомих варіантів теоретичних конструкцій конфлікту, запропонованих західною соціологічною наукою. Для досягнення зазначеної мети автор звертається до аналізу публікацій провідних представників конфлікто-логічного напряму сучасної соціологічної науки та відомих фахівців із методології науки. В статье предпринимается попытка найти основания для систематизации наиболее известных вариантов теоретических конструкций конфликта, предложенных западной социологической наукой. Для достижения указанной цели автор обращается к анализу публикаций ведущих представителей конфликте логического направления современной социологической науки и известных специалистов по методологии науки. This article is an attempt to find a basis for the systematization of the most famous variants of theoretical constructs of the conflict proposed by Western social science. To achieve this goal, the author refers to the analysis of the publications of the leading representatives of conflictological direction of modern social science and known experts in the methodology of science.
Опис
Ключові слова
теорія, теорія конфлікту, парадигма, науково-дослідна програма, теория, теория конфликта, парадигма, научно-исследовательская программа, theory, conflict theory, paradigm, cientific and research program
Цитування
Денисенко І. Д. Сучасна теорія конфлікту : проблеми експлікації, демаркації, класифікації / І. Д. Денисенко // Український соціум : наук. журн. / Ін-т екон. та прогнозування Нац. акад. наук України, Укр. ін-т соц. дослід. імені О. Яременка, Ін-т демографії та соц. дослід. імені М. В. Птухи Нац. акад. наук України, Центр "Соціальний моніторинг". – Київ : [б. в.], 2013. – №3 (46). – С. 32–43.