Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2271
Title: The influence of a special technique for developing coordination abilities on the level of technical preparedness and development of psycho-physiological functions of young volleyball players 14-16 years of age
Other Titles: Вплив спеціальної методики розвитку координаційних здібностей на рівень технічної підготовленості та розвиток психофізіологічних функції юних волейболістів 14-16 років
Влияние специальной методики развития координационных способностей на уровень технической подготовленности и развитие психофизиологических функции юных волейболистов 14-16 лет
Authors: Kozina, Zh. L.
Goloborodko, Ya. A.
Boichuk, Yu. D.
Sobko, I. M.
Repko, O. O.
Bazilyuk, T. A.
Prokopenko, I. A.
Prokopenko, I. F.
Prokopenko, A. I.
Tararak, N. G.
Osiptsov, A. V.
Kostiukevych, V. M.
Guba, A. V.
Trubchaninov, M. А.
Polianskyi, A. O.
Rostovska, V. I.
Drachuk, A. I.
Stasiuk, I. I.
Козіна, Ж. Л.
Голобородько, Я. А.
Бойчук, Ю. Д.
Собко, І. М.
Рєпко, О. О.
Базилюк, T. А.
Прокопенко, І. А.
Прокопенко, І. Ф.
Прокопенко, А. І.
Тарарак, Н. Г.
Осіпцов, А. В.
Костюкевич, В. М.
Губа, А. В.
Трубчанінов, М. А.
Полянський, А. О.
Ростовська, В. І.
Драчук, А. І.
Стасюк, І. І.
Козина, Ж. Л.
Голобородько, Я. А.
Бойчук, Ю. Д.
Собко, И. Н.
Репко, Е. А.
Базылюк, Т. А.
Прокопенко, И. А.
Прокопенко, И. Ф.
Прокопенко, А. И.
Тарарак, Н. Г.
Осипцов, А. В.
Костюкевич, В. М.
Губа А. В.
Трубчанинов, Н. А.
Полянский, А. А.
Ростовская, В. И.
Драчук, А. И.
Стасюк, И. И.
Keywords: volleyball
coordination staircase
coordination abilities
psycho-physiological functions
волейбол
координаційні сходи
координаційні здібності
психофізіологічні функції
волейбол
координационные лестницы
координационные способности
психофизиологические функции
Issue Date: 30-Sep-2018
Publisher: Publisher University of Piteşti, Romania
Citation: The influence of a special technique for developing coordination abilities on the level of technical preparedness and development of psycho-physiological functions of young volleyball players 14-16 years of age / Zh. Kozina, Ya. Goloborodko, Yu. Boichuk [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – Romania : EUP, 2018. – Vol. 18(3), Sept., 2018, Art 214. – P. 1445–1454.
Abstract: Purpose: development and experimental verification of the technique of using the coordination (high-speed) ladder to improve the technical skills and psychophysiological functions of young volleyball players. Material and methods.Participants: 24 volleyball players from the Municipal Institution "Complex Children's and Youth Sports School No. 8 (14-16 years); 12 athletes entered the control group, 12 in the experimental group. The experiment was conducted during 3 month in the preparatory period at the stage of basic training of the third year of training. The experimental group trained with a coordinating ladder. At the beginning and at the end of the experiment, psychophysiological testing was conducted. The following tests were used: the parameters of a simple and complex reaction in various modes of signal feeding, indicators of efficiency and the nervous system were determined. Intergroup and intra-group differences in the tests were determined. Results.The construction of a training and training process in volleyball with the use of a coordination ladder with a rapid change in the type of activity had a positive effect on the psychophysiological state of volleyball players. At the representatives of the experimental group in the test "The response of choice, the number of errors" the result significantly improved (p<0.001). After the experiment, the control and experimental groups began to differ reliably among themselves. Similar data were obtained in the tests "Response time of choice in the feedback mode" and "Mental stability according to the Schulte test". The obtained data testify to the advisability of using a coordination ladder with the subsequent performance of another kind of activity as an attacking blow and receiving the ball from the bottom in the training of young volleyball players to optimize the psychophysiological state. Conclusions.The method of application of the coordination (high-speed) ladder is developed. The technique is an effective, accessible and reliable means of improving the psychophysiological state, increasing the physical and technical preparedness of young volleyball players. Мета: розробка і експериментальна перевірка методики застосування координаційних (швидкісних) сходів для поліпшення технічних навичок і психофізіологічних функцій юних волейболістів. Матеріал і методи. Учасники: 24 волейболіста з Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 8 (14-16 років); 12 спортсменів увійшли в контрольну групу, 12 в експериментальну групу. Експеримент проводився протягом 3 місяців в підготовчому періоді на етапі базової підготовки на третьому році навчання. Експериментальна група тренувалася з координаційними сходами. На початку і після закінчення експерименту було проведено психофізіологічне тестування. Були використані наступні тести: параметри простої і складної реакції в разлічних режимах подачі сигналу, показники працездатності нервової системи. Були визначені міжгрупові і внутрішньогрупові відмінності в тестах. Результати. Побудова навчально-тренувального процесу в волейболі із застосуванням координаційних сходів з швидкою зміною виду діяльності позитивно впливало на психофізіологічний стан волейболістів. У представників експериментальної групи в тесті «Відповідь вибору, кількість помилок», результат значно покращився (р <0,001). Після експерименту контрольна і досвідчена групи стали відрізнятися між собою. Аналогічні дані були отримані в тестах «Час відповіді вибору в режим зворотного зв'язку» і «Психічна стійкість по тесту Шульте». Отримані дані свідчать про доцільність використання координаційних сходів з подальшим виконанням іншого виду діяльності в якості нападаючого удару і прийом м'яча знизу при підготовці юних волейболістів для оптимізації психофізіологічного стану. Висновки. Розроблена методика застосування координаційних (швидкісних) сходів є ефективним, доступним і надійним засобом поліпшення психофізіологічного стану, підвищення рівня фізичної та технічної підготовленості юних волейболістів. Цель: разработка и экспериментальная проверка методики применения координационной (скоростной) лестницы для улучшения технических навыков и психофизиологических функций юных волейболистов. Материал и методы. Участники: 24 волейболиста из Комунального учреждения "Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 8 (14-16 лет); 12 спортсменов вошли в контрольную группу, 12 в экспериментальную группу. Эксперимент проводился в течение 3 месяцев в подготовительном периоде на этапе базовой подготовки на третьем году обучения. Экспериментальная группа тренировалась с координационной лестницей. В начале и по окончании эксперимента было проведено психофизиологическое тестирование. Были использованы следующие тесты: параметры простой и сложной реакции в различных режимах подачи сигнала, показатели работоспособности нервной системы. Были определены межгрупповые и внутригрупповые различия в тестах. Результаты. Построение учебно-тренировочного процесса в волейболе с применением координационной лестницы с быстрой сменой вида деятельности положительно влияло на психофизиологическое состояние волейболистов. У представителей экспериментальной группы в тесте «Ответ выбора, количество ошибок », результат значительно улучшился (р <0,001). После эксперимента контрольная и опытная группы стали различаться между собой. Аналогичные данные были получены в тестах «Время ответа выбора в режим обратной связи» и «Психическая устойчивость по тесту Шульте». Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования координационной лестницы с последующим выполнением другого вида деятельности в качестве нападающего удара и прием мяча снизу при подготовке юных волейболистов для оптимизации психофизиологического состояния. Выводы. Разработанная методика применения координационной (скоростной) лестницы является эффективным, доступным и надежным средством улучшения психофизиологического состояния, повышения уровня физической и технической подготовленности юных волейболистов.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2271
ISSN: 2247 - 806X
Appears in Collections:Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму
Наукові публікації І. Ф. Прокопенко
Наукові публікації Ю. Д. Бойчука

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Art 214.pdf3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.