Реалізація міжпредметних зв’язків як ефективний засіб засвоєння теми «Імпресіонізм» на заняттях з музичного мистецтва

Анотація
Стаття присвячена проблемі інтеграції змісту навчання. Доведено ефективність використання міжпредметних зв’язків в процесі вивчення теми «Імпресіонізм в музиці» на уроках музичного мистецтва в старших класах загальноосвітньої школи. Статья посвящена проблеме интеграции содержания обучения. Доказана эффективность использования межпредметных связей в процессе изучения темы «Импрессионизм в музыке» на уроках музыкального искусства в старших классах общеобразовательной школы. The article is devoted to the problem of integration of learning content. The effectiveness of the use of interdisciplinary connections in the process of studying the theme “Impressionism in music” at the lessons of musical art in the senior classes of secondary school is proved.
Опис
Ключові слова
інтеграція, урок музичного мистецтва, міжпредметні зв’язки, імпресіонізм, студентські роботи, интеграция, межпредметные связи, импрессионизм, студенческие работы, іntegration, music lesson, nterdisciplinary communication, impressionism, student work
Бібліографічний опис
Самійленко А. А. Реалізація міжпредметних зв’язків як ефективний засіб засвоєння теми «Імпресіонізм» на заняттях з музичного мистецтва / А. А. Самійленко, О. О. Котенко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 152–156.