Методологічні основи перспективного управління в педагогічній системі особистісно-орієнтованого спрямування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003-07-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХДПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ Курсор
Анотація
Проблема педагогічної науки на сучасному етапі є створення умов для здійснення взаємозв’язку соціального і педагогічного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти. Управління в освіті передбачає можливі зміни в майбутньому, тенденції розвитку системи освіти. Стратегія управління має забезпечити особистісно-орієнтоване навчання і виховання, які ґрунтуються на гуманістичній, знаннєвій і культурологічній парадигмах. Проблемой педагогической науки на современном этапе является создание условий для осуществления взаимосвязи социального и педагогического управления в педагогической системе высшего учебного заведения. Управление в образовании предусматривает возможные изменения в будущем, тенденции развития системы образования. Стратегия управления должна обеспечить личностно-ориентированное обучение и воспитание, основанные на гуманистический, культурологической парадигмах и парадигме знаний. The problem of pedagogical science at the present stage is the creation of conditions for the implementation of the relationship of social and pedagogical management in the pedagogical system of a higher educational institution. Management in education provides for possible changes in the future, trends in the development of the education system. A management strategy should provide learner-centered education and upbringing based on humanistic, culturological paradigms and the knowledge paradigm.
Опис
Ключові слова
вища освіта, педагогічне управління, соціальне управління, педагогічна система, навчальна діяльність студентів, інноваційна діяльність студентів, высшее образование, педагогическое управление, социальное управление, педагогическая система, учебная деятельность студентов, инновационная деятельность студентов, higher education, pedagogical management, social management, pedagogical system, student learning activities, student innovation activities
Цитування
Прокопенко A. I. Методологічні основи перспективного управління в педагогічній системі особистісно-орінтованого спрямування / A. I. Прокопенко // Сучасні проблеми дидактики : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Ін-т пед. та психології ; за заг. ред. В. І. Лозової. – Харків : ХДПУ, 2003. – С. 27–37.