Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2245
Title: Методологічні основи перспективного управління в педагогічній системі особистісно-орієнтованого спрямування
Other Titles: Методологические основы перспективного управления в педагогической системе личностно-ориентированного направления
Methodological bases of perspective management in the pedagogical system of a student-oriented direction
Authors: Прокопенко, А. І.
Keywords: вища освіта
педагогічне управління
соціальне управління
педагогічна система
навчальна діяльність студентів
інноваційна діяльність студентів
высшее образование
педагогическое управление
социальное управление
педагогическая система
учебная деятельность студентов
инновационная деятельность студентов
higher education
pedagogical management
social management
pedagogical system
student learning activities
student innovation activities
Issue Date: 1-Jul-2003
Publisher: ХДПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ Курсор
Citation: Прокопенко A. I. Методологічні основи перспективного управління в педагогічній системі особистісно-орінтованого спрямування / A. I. Прокопенко // Сучасні проблеми дидактики : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Ін-т пед. та психології ; за заг. ред. В. І. Лозової. – Харків : ХДПУ, 2003. – С. 27–37.
Abstract: Проблема педагогічної науки на сучасному етапі є створення умов для здійснення взаємозв’язку соціального і педагогічного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти. Управління в освіті передбачає можливі зміни в майбутньому, тенденції розвитку системи освіти. Стратегія управління має забезпечити особистісно-орієнтоване навчання і виховання, які ґрунтуються на гуманістичній, знаннєвій і культурологічній парадигмах. Проблемой педагогической науки на современном этапе является создание условий для осуществления взаимосвязи социального и педагогического управления в педагогической системе высшего учебного заведения. Управление в образовании предусматривает возможные изменения в будущем, тенденции развития системы образования. Стратегия управления должна обеспечить личностно-ориентированное обучение и воспитание, основанные на гуманистический, культурологической парадигмах и парадигме знаний. The problem of pedagogical science at the present stage is the creation of conditions for the implementation of the relationship of social and pedagogical management in the pedagogical system of a higher educational institution. Management in education provides for possible changes in the future, trends in the development of the education system. A management strategy should provide learner-centered education and upbringing based on humanistic, culturological paradigms and the knowledge paradigm.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2245
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.