Стратегічні напрями ліберальних трансформацій українського політичного простору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України (ІПіЕНД)
Анотація
Ліберальні принципи, завдяки яким відбулося оформлення сучасного політичного ландшафту західних країн, здатні стати основою державотворчих процесів України, яка й досі не позбавилася багатьох рудиментів соціалістичного минулого. Виділено пріоритетні стратегії ліберальних перетворень українського політичного простору. Констатовано, що їхнє успішне впровадження можливе за умови інтеріоризації в масовій свідомості українських громадян ліберальних принципів, що вимагає ретельного роз'яснення пріоритетів ліберально-політичного стилю життя. Либеральные принципы, благодаря которым произошло оформление современного политического ландшафта западных стран, способны стать основой государствоустройственных процессов в Украине, которая до сих пор не избавилась многих рудиментов социалистического прошлого. Выделены приоритетные стратегии либеральных преобразований украинского политического пространства. Констатировано, что их успешное внедрение возможно при условии интериоризации в массовом сознании украинских граждан либеральных принципов, требует тщательного разъяснения приоритетов либерально-политического образа жизни. Liberal principles, due to which the modern political landscape of western countries was formed, can become the basis of the governmental processes in Ukraine, that still have not unloaded many rudiments of the socialist past. Priority strategies of liberal transformations of the Ukrainian political space are highlighted. It is ascertained that their successful implementation is subjected to interiorization of liberal principles in the mass consciousness of Ukrainian citizens and requires careful clarification of liberal political lifestyle priorities.
Опис
Ключові слова
лібералізм, ліберальні трансформації, український політичний простір, либерализм, либеральные трансформации, украинское политическое пространство, liberalism, liberal transformations, Ukrainian political space
Цитування
Куц Г. М. Стратегічні напрями ліберальних трансформацій українського політичного простору / Г. М. Куц // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД, 2012. – Вип. 6 (62). – С. 213–223.