Алгоритм роботи модуля “Колориметр” програмного засобу "ColorKit"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ)
Анотація
В статті висвітлюється тема алгоритму роботи модуля “Колориметр” програмного засобу „ColorKit”. На кафедрі хімії ХНПУ імені Г. С. Сковороди розробляється програмний продукт для школи під робочою назвою ColorKit. Використовується для створення програмного продукту безкоштовний інструмент Microsoft VisualStudio Express Edidtion. Для комп’ютерного фотометричного визначення концентрацій речовин було розроблено модуль „Колориметр”. Алгоритм роботи модуля ґрунтується на порівнянні кольорів стандартів з кольором розчину невідомої концентрації. Програмний засіб може замінити відсутні в школах фотоелектроколориметри при досліджені складу речовин, що може бути використано при підготовці навчально-дослідницьких проектів по хімії та біології. В статье освещается тема алгоритма работы модуля "Колориметр" программного средства "ColorKit". На кафедре химии ХНПУ имени Г. С. Сковороды разрабатывается программный продукт для школы под рабочим названием ColorKit. Используется для создания программного продукта бесплатный инструмент Microsoft VisualStudio Express Edidtion. Для компьютерного фотометрического определения концентраций веществ был разработан модуль "Колориметр". Алгоритм работы модуля основывается на сравнении цветов стандартов цветом раствора неизвестной концентрации. Программное средство может заменить отсутствующие в школах фотоэлектроколориметры при исследовании состава веществ, что может быть использовано при подготовке учебно-исследовательских проектов по химии и биологии. The article covers the topic of the algorithm of the module "Colorimeter" software "ColorKit". At the Department of Chemistry of the KhNPU named after GS Skovoroda, a software product is being developed for the school under the working title ColorKit. Used to create a software product free tool Microsoft VisualStudio Express Edidtion. For computer photometric determination of the concentrations of substances the module "Colorimeter" was developed. The algorithm of the module is based on comparing the colors of standards with the color of a solution of unknown concentration. The software can replace photoelectrocolorimeters that are absent in schools in the study of the composition of substances, which can be used in the preparation of educational and research projects in chemistry and biology.
Опис
Ключові слова
хімія, модуль “Колориметр”, програмний засіб “ColorKit”, спектрофотометр, фотоелектроколориметр, дослідження складу речовин, химия, модуль “Колориметр”, программное средство "ColorKit", спектрофотометр, фотоэлектроколориметр, исследование состава веществ, chemistry, “Colorimeter” module, software "ColorKit", spectrophotometer, photoelectric colorimeter, study of the composition of substances
Цитування
Алгоритм роботи модуля “Колориметр” програмного засобу "ColorKit" / О. Ф. Винник, О. М. Свєчнікова, М. Ю. Павленко, О. Ю. Козленко // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІV Каришинські читання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 18-19 трав. 2017 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 61–65.