Особливості використання ІКТ при викладанні шкільного курсу хімії у 7 класі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний центр наукових досліджень, м. Київ
Анотація
В статті висвітлені особливості використання ІКТ при викладанні шкільного курсу хімії у 7 класі. Зазначено, що використання ІКТ на уроках хімії у 7 класі значно підвищує якість навчання, забезпечує розвиток творчих здібностей учнів, формує ключові компетентності, створює умови для успішного вивчення предмета у середній та старшій школі. До перспективних напрямів науково-дослідної роботи з теми дослідження віднесено розробку та впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ до уроків хімії у рамках науково-педагогічного проекту «Інтелект України». В статье освещены особенности использования ИКТ при преподавании школьного курса химии в 7 классе. Отмечено, что использование ИКТ на уроках химии в 7 классе значительно повышает качество обучения, обеспечивает развитие творческих способностей учащихся, формирует ключевые компетентности, создает условия для успешного изучения предмета в средней и старшей школе. К перспективным направлениям научно-исследовательской работы по теме исследования отнесена разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений ИКТ к урокам химии в рамках научно-педагогического проекта «Интеллект Украины». The article highlights the features of the use of ICT in teaching chemistry school course in the 7th grade. It is noted that the use of ICT in chemistry classes in grade 7 significantly improves the quality of education, ensures the development of creative abilities of students, forms key competencies, creates conditions for successful study of the subject in middle and high school. Among the promising areas of research work on the topic of research is the development and introduction to the educational process of general educational institutions of ICT to chemistry lessons in the framework of the research and teaching project “Intellect of Ukraine”.
Опис
Ключові слова
хімія, комп'ютерні технології, використання ІКТ, шкільний курс хімії, химия, компьютерные технологии, использование ИКТ, школьный курс химии, chemistry, computer techologies, ICT use, school chemistry course
Цитування
Макєєв С. Ю. Особливості використання ІКТ при викладанні шкільного курсу хімії у 7 класі / С. Ю. Макєєв // Теорія і практика сучасної науки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 черв. 2017 р. / Міжнар. центр наук. досліджень. – Київ. : МЦНД, 2017. – Ч. ІІ. – С. 31–32.