Ідентичність бренду : політико-регіональний вимір

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Приватне підприємство "Видавництво, Всеукраїнська громадська огранізація "Українська академія наук"
Анотація
Розглянуто базові характеристики ідентічності бренду в політико-регіональному контексті. Зазначено, що формування бренду території сприяє суттєвому зміцненню регіональної ідентичності, відсуваючи різноманітні протиріччя між соціальними групами (релігійного чи національного тощо характеру) на задній план. Здійснено концептуальну демаркацію між поняттями іміджу та бренду: іміджеві харатеристики можуть змінюватися, тоді як радикальна зміна самого бренду здатна призводити до руйнування та зникнення бренду. Рассмотрены базовые характеристики идентичности бренда в политико-региональном контексте. Указанывается, что формирование бренда территории способствует существенному укреплению региональной идентичности, отодвигая разнообразные противоречия между социальными группами (религиозного или национального и тому подобного характера) на задний план. Осуществлена концептуальная демаркация между понятиями имиджа и бренда: имиджевые харатеристики могут меняться, тогда как радикальное изменение самого бренда способна приводить к разрушению и исчезновению бренда. Basic characteristics of brand identity are examined in the political and regional context. It is indicated that the formation of the territory brand contributes to a significant strengthening of regional identity, pushing the various contradictions between social groups (religious or national character, etc.) to the background. A conceptual demarcation between the concepts of an image and a brand is carried out: image characteristics may change, while the radical change of the brand (its identity) can lead to the destruction and disappearance of the brand.
Опис
Ключові слова
бренд, ідентичність бренду, брендинг території, імідж, бренд, идентичность бренда, брендинг территории, имидж, brand, brand identity, territory branding, image
Цитування
Куц Г. М. Ідентичність бренду : політико-регіональний вимір / Г. М. Куц // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, ВГО "Укр. акад. наук" ; редкол. : В. М. Вашкевич (голов. ред.) та ін. – Київ : [б. в.], 2013. – Вип. 73 (6). – С. 306–308.