Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах освіти України (друга половина ХХ століття)

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-10-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Мітра»
Анотація
Проаналізовано та систематизовано теоретичні ідеї вітчизняних учених і педагогів про естетичне виховання дошкільників у другій половині ХХ століття, визначено якісно нові зміни в розвитку традиції естетичного виховання дітей дошкільного віку, обґрунтовано етапи розвитку проблеми естетичного виховання у дошкільних закладах освіти досліджуваного періоду. Узагальнено досвід (реалізація змісту, форми і методи) естетичного виховання дітей у вітчизняних дошкільних закладах освіти та визначено перспективи використання позитивного досвіду минулого в сучасних умовах реформування національної освітньої системи. Матеріали можуть бути використані в лекційних курсах загальної та дошкільної педагогіки, історії педагогіки та дисциплін художньо-естетичного профілю. Навчальний посібник адресований викладачам ВНЗ, студентам, магістрантам і аспірантам. Проанализированы и систематизированы теоретические идеи отечественных ученых и педагогов об эстетическом воспитании дошкольников во второй половине ХХ века, определены качественно новые изменения в развитии традиции эстетического воспитания детей дошкольного возраста, обосновано этапы развития проблемы эстетического воспитания в дошкольных учебных заведениях исследуемого периода. Обобщен опыт (реализация содержания, формы и методы) эстетического воспитания детей в отечественных дошкольных учебных заведениях и определены перспективы использования положительного опыта прошлого в современных условиях реформирования национальной образовательной системы. Материалы могут быть использованы в лекционных курсах общей и дошкольной педагогики, истории педагогики и дисциплин художественно-эстетического профиля. Учебное пособие адресовано преподавателям вузов, студентам, магистрантам и аспирантам. Analyzed and systematized theoretical ideas of domestic scientists and teachers about the aesthetic education of preschoolers in the second half of the twentieth century, identified qualitatively new changes in the development of the tradition of aesthetic education of children of preschool age, the stages of development of the problem of aesthetic education in preschool educational institutions of the studied period are justified. The experience (implementation of content, forms and methods) of aesthetic education of children in domestic preschool educational institutions is summarized and the prospects for using the positive experience of the past in modern conditions of reforming the national educational system are defined. Materials can be used in lecture courses of general and preschool pedagogy, history of pedagogy and disciplines of artistic and aesthetic profile. The manual is addressed to university teachers, students, undergraduates and graduate students.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, діти дошкільного віку, дошкільні заклади освіти, эстетическое воспитание, дети дошкольного возраста, дошкольные учебные заведения, aesthetic education, preschool children, preschool institutions
Цитування
Танько Т. П. Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах освіти України (друга половина ХХ століття) : навч. посіб. / Т. П. Танько, М. В. Чернявська ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. Н. Г. Тарарак. – Харків : Мітра, 2017. – 204 с.