АМОРАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет (УжНУ)
Анотація
У статті розкривається сутність поняття “аморальний проступок”, визначаються його можливі форми в сфері трудових відносин. Проаналізовані правові наслідки здійснення аморального проступку працівниками, до яких висуваються підвищенні моральні вимоги. Увага приділяється особливостям звільнення за скоєння аморального проступку осіб, що виконують виховні функції. В статье раскрывается сущность понятия “аморальный проступок”, определяются его возможные формы в сфере трудовых отношений. Проанализированы правовых последствий осуществления аморального проступка работниками, к которым выдвигаются повышенные моральные требования. Внимание уделяется особенностям увольнения за совершение аморального проступка лицами, исполняющими воспитательные функции. The article defines the notion of ‘amoral action’, specifics its possible forms in the sphere of labour relations, and considers legal consequences of amoral actions of employees to whom advanced moral demands are put forward. The attention is focused on the specifics of firing the persons who perform educational functions.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, аморальний проступок, правові наслідки, виховні функції, государственно-правовые дисциплины, международное право, аморальный проступок, правовые последствия, воспитательные функции, state-legal disciplines, international law, amoral action, lawful consequences, educational functions
Цитування
Тихонович Л. А. Аморальний проступок та правові наслідки його здійснення / Л. А. Тихонович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право / Ужгород. нац. ун-т, юрид. ф-т. – Ужгород : УжНУ, 2013. – Вип. 23, ч. ІІ, т. 2. – C. 44–48.