Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Анотація
У книзі викладені передумови формування наукових шкіл Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, процес їх становлення та сучасний стан розвитку. Подається докладна інформація про наукових лідерів, їх досвід, напрями, які вони очолили, висвітлені здобутки їх послідовників, окреслений внесок кожної із цих шкіл у розбудову освіти й науки в Україні. В книге изложены предпосылки формирования научных школ Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, процесс их становления и современное состояние. Приводится подробная информация о научных лидерах, их опыт, направления, которые они возглавили, освещены достижения их последователей, очерчен вклад каждой из этих школ в развитие образования и науки в Украине. The book covers preconditions for the formation of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University schools of scientifi c thought, the process of their development and their current state. It provides detailed information about scientifi c leaders, their experience, researches they supervise and their followers’achievements as well as each school’s contribution to the development of education and science of Ukraine.
Опис
Ключові слова
наукові школи, наукові лідери, вищі навчальні заклади, реформування, суспільні традиції, історія педагогики, вітчизняна наука, педагогічний інститут, дидактична концепція, ректор, научные школы, научные лидеры, высшие учебные заведения, реформирование, общественные традиции, история педагогики, отечественная наука, педагогический институт, дидактическая концепция, ректор, scientific schools, scientific leaders, higher education institutions, reforming, social traditions, history of pedagogy, domestic science, Pedagogical Institute, didactic concept, rector
Цитування
Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : кол. моногр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [О. А. Андрущенко, Л. І. Білоусова, В. Я. Білоцерківський та ін. ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка]. – Харків : ХНПУ, 2014. – 324 с.