ПРЕЦЕДЕНТНІ ІНТЕРТЕКСТЕМИ ЯК ДЖЕРЕЛО Й АРГУМЕНТ НАУКОВОЇ ДУМКИ (НА МАТЕРІАЛІ МОВОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті йдеться про прецедентність у сучасному мовознавчому дискурсі у вимірі діахронії та синхронії. Окреслено корпус прецедентних текстів у сучасному українському мовознавчому текстотворенні; прокоментовано значення прецедентної інтертекстеми в когнітивно-комунікативних настановах мовознавця. Статья посвящена прецедентности в современном лингвистическом дискурсе в измерении диахронии и синхронии. Представлен корпус прецедентных текстов в современном украинском лингвистическом создании текста ; прокомментировано значение прецедентной интертекстемы в когнитивно-коммуникативных установках языковеда. The article deals with precedentness in modern linguistic discourse in the dimension of diachrony and synchrony. A corpus of precedent texts in modern Ukrainian linguistic text production is outlined ; the value of a precedent intertexteme in cognitive guide and communicative intention of a linguist is commented on.
Опис
Ключові слова
українське мовознавство, мовознавчий дискурс, прецедентність, прецедентний текст, інтертекстема, украинское языкознание, языковедческий дискурс, прецедентность, прецедентный текст, интертекстема, Ukrainian linguistics, linguistic discourse, precedentness, precedent text, intertexteme
Цитування
Борисов В. А. Прецедентні інтертекстеми як джерело й аргумент наукової думки (на матеріалі мовознавчого дискурсу) / Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. - Харків : ХІФТ, 2016.- Вип. 3.- С. 90-94.