Формування геометричних уявлень учнів початкової школи на основі принципу фузіонізму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
«Nauka i studia», Przemysl, Praha
Анотація
У статті розглянуто ідеї принципу фузіонізму, шляхи формування геомет­ричних уявлень учнів початкових класів. На основі численних досліджень проана­лізовано погляди науковців щодо використання принципу фузіонізму в курсі ма­тематики початкової школи. Визначено, що фізуонізм в математиці розгляда­ється як спільне вивчення планіметрії та стереометрії, а планіметрія як скла­дової стереометрії. Охарактеризовано фактори, що впливають на розвиток ге­ометричних уявлень учнів на основі принципу фузіонізму з урахуванням вікових особливостей. Наведено приклади застосування фузіоністського підходу під час вивчення геометричного матеріалу учнів початкових класів. В статье рассмотрены идеи принципа фузионизма, пути формирования геометрических представлений учащихся начальных классов. На основе многочисленных исследований проанализированы взгляды ученых по использованию принципа фузионизма в курсе математики начальной школы. Определено, что фузионизм в математике рассматривается как совместное изучение планиметрии и стереометрии, а планиметрия как составляющей стереометрии. Охарактеризованы факторы, влияющие на развитие геометрических представлений учащихся на основе принципа фузионизма с учетом возрастных особенностей. Приведены примеры применения фузионистского подхода при изучении геометрического материала учащихся начальных классов. The article deals with the ideas o f the principle fusionism, ways o f formation ofgeometric conceptions in primary school pupils. On the basis o f numerous studies an­alyzed the views o f scientists concerning the use o f the principle fusionism in the math­ematics course o f primary school. Determined that fusionism in mathematics is re­garded as a joint study o f plane and solid geometry, planimetry and stereometry aspart. Characterized the factors, influencing the development o f geometric representa­tions o f students on the basis o f the principle fusionism taking into account age pecu­liarities. Examples o f application fusion style approach to the study o f the geometricalmaterial o f elementary school pupils.
Опис
Ключові слова
початкова освіта, фузіонізм, приємність, узагальнення, аналогія, начальное образование, фузионизм, удовольствие, обобщение, аналогия, primary education, succession, fusionism, generalization, analogy
Цитування
Доценко С. О. Формування геометричних уявлень учнів початкової школи на основі принципу фузіонізму / С. О. Доценко // Nauka i studia. – Przemysl : Nauka i studia, 2017. – № 4 (165). – С. 50–58.