Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2137
Название: Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини
Другие названия: Формирование ключевых компетенций студентов как одна из основных задач системы высшего образования Германии на этапе его коренного реформирования
Formation of student key competences at the stage of radical reforming German higher education system
Авторы: Черкашин, С. В.
Ключевые слова: ключові кваліфікації
ключові компетенції
асортимент освітніх послуг
прикладні знання
багатофункціональність компетенцій
ключевые квалификации
ключевые компетенции
ассортимент образовательных услуг,
прикладные знания
многофункциональность компетенций
key qualifications
key competences
assortment of educational services
applied knowledge
multifunctionality of competences
Дата публикации: 29-июн-2017
Издательство: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Библиографическое описание: Черкашин С. В. Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини / С. В. Черкашин // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 57. – С. 270–279.
Краткий осмотр (реферат): Автор торкається проблеми формування ключових компетенцій студентів вищих навчальних закладів ФРН як однієї з основних цілей вищої освіти Німеччини на сучасному етапі дійснення Болонської реформи. Ця проблема є надзвичайно актуальної в освітньому просторі Німеччини. Це відбивається не тільки в навчальних програмах німецьких вишів, але й у численних дослідженнях, що дійснюються на базі цих вишів і в спеціалізованих дослідницьких центрах. Автор указує на те, що численні дослідження з цієї тематики обумовлені розмитістю поняття «ключові компетенції», котре інтерпретується по-різному в залежності від базової теорії і сфери свого застосування. Крім того, дотепер немає повного і єдиного переліку ключових компетенцій. Однак, незважаючи на очевидну необхідність їх формування і розвитку у студентів, академічний характер вищої освіти все ж таки вимагає формування і розвитку також їхньої наукової компетенції. Автор затрагивает проблему формирования ключевых компетенций студентов высших учебных заведений ФРГ как одной из основных целей высшего образования Германии на современном этапе дийснення Болонской реформы. Эта проблема является чрезвычайно актуальной в образовательном пространстве Германии. Это отражается не только в учебных программах немецких вузов, но и в многочисленных исследованиях, дийснюються на базе этих вузов и в специализированных исследовательских центрах. Автор указывает на то, что многочисленные исследования по этой тематике обусловлены размытостью понятия «ключевые компетенции», которое интерпретируется по-разному в зависимости от базовой теории и сферы своего применения. Кроме того, до сих пор нет полного и единого перечня ключевых компетенций. Однако, несмотря на очевидную необходимость их формирования и развития у студентов, академический характер высшего образования все же требует формирования и развития также их научной компетенции. The author touches upon the problem of formation of key competencies of students of higher educational institutions of the Federal Republic of Germany as one of the main goals of higher education in Germany at the current stage of the Bologna reform. This problem is extremely relevant in the educational space of Germany. This is reflected not only in the curricula of German universities, but also in numerous studies that are based on these universities and in specialized research centers. The author points out that numerous studies on this topic are due to the vagueness of the concept of “key competencies”, which is interpreted differently depending on the basic theory and scope of its application. In addition, there is still no complete and unified list of key competencies. However, despite the obvious need for their formation and development in students, the academic nature of higher education still requires the formation and development of their scientific competence.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2137
Располагается в коллекциях:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Черкашин С. В. .pdf1.09 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.