Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2134
Title: Застосування сучасних технологій у процесі підготовки майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої Британії
Other Titles: Использование современных технологий в процессе подготовки будущих аграриев в высшем образовании Великобритании
Application of modern technologies in the preparation of future agrarians in higher education Great Britain
Authors: Лущик, Ю. М.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технологии
професійна підготовка
майбутні аграрії
аграрна освіта
вищий навчальний заклад
Велика Британія
информационно-коммуникационные технологии
профессиональная подготовка
будущие аграрии
аграрное образование
высшее учебное заведение
Великобритания
information and communication technologies
professional training
future agrarians
agricultural education
higher educational establishment
Great Britain
Issue Date: 29-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Лущик Ю. М. Застосування сучасних технологій у процесі підготовки майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої Британії / Ю. М. Лущик // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 57. – С. 236–247.
Abstract: У статті розглянуто застосування сучасних технологій при підготовці майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої Британії. Метою даної статті є аналіз основних форм і напрямів застосування інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутніх аграріїв у Великій Британії. У результаті дослідження в роботі згідно з поставленими завданнями розкрито основні чинники для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту ; напрями, форми, методи, засоби професійної підготовки майбутніх аграріїв із застосуванням відповідних технологій. Висвітлено переваги, недоліки й обмеження використання мультимедійних презентацій, вебінарів, комп’ютерних конференцій, систем Moodle та PRS, «перевернутого навчання», дистанційного навчання, Інтернету при підготовці майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах Великої Британії. Виявлено, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутніх аграріїв може сприяти організації особистісно-орієнтованого навчання, індивідуалізації та диференціації професійної освіти. Обґрунтовано необхідність розширювати упровадження інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутніх аграріїв. В статье рассмотрено применение современных технологий при подготовке будущих аграриев в высшем образовании Великобритании. Целью данной статьи является анализ основных форм и направлений применения информационно-коммуникационных технологий при подготовке будущих аграриев в Великобритании. В результате исследования в работе согласно поставленными задачами раскрыты основные факторы для внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовании; направления, формы, методы, средства профессиональной подготовки будущих аграриев с применением соответствующих технологий. Освещены преимущества, недостатки и ограничения использования мультимедийных презентаций, вебинаров, компьютерных конференций, систем Moodle и PRS, «перевернутого обучения», дистанционного обучения, интернета при подготовке будущих аграриев в высших учебных заведениях Великобритании. Установлено, что применение информационно-коммуникационных технологий при подготовке будущих аграриев может способствовать организации личностно-ориентированного обучения, индивидуализации и дифференциации профессионального образования. Обосновано необходимость расширять внедрение информационно-коммуникационных технологий при подготовке будущих аграриев. The article considers the application of modern technologies in the preparation of future agrarians in higher education in Great Britain. The purpose of this article is an analysis of the main forms and areas of application of information and communication technologies in the preparation of future farmers in the UK. As a result of the research work in accordance with the tasks set out, the main factors for the implementation of information and communication technologies in education; directions, forms, methods, tools for the training of future agrarians with the use of appropriate technologies. The advantages, disadvantages and limitations of using multimedia presentations, webinars, computer conferences, Moodle systems are highlighted аnd PRS, "inverted learning", distance learning, Internet in the preparation of future agrarians in higher education institutions in the UK. It was revealed that the use of information and communication technologies in the preparation of future agrarians can facilitate the organization of personal-oriented training, individualization and differentiation of vocational education. The necessity of expanding the introduction of information and communication technologies in the preparation of future agrarians is substantiated.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2134
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лущик Ю. М. .pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.