Проблеми стратегічного менеджменту сучасного університету в аспекті кадрової політики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено проблему стратегії кадрової політики сучасного університету. Визначено фактори, які обумовлюють загальну стратегію розвитку університету. Визначено, що основною концепцією кадрової стратегії університету є залучення та збереження найбільш професійних кадрів. Виокремлено фактори, що впливають на кадрову політику ВНЗ: близькість подібних за профілем ВНЗ; чисельність професорсько-викладацького складу відповідно до кількості студентів; відсоток викладачів-пенсійного віку; корпоративна політика університету; мобільність абітурієнтів (їхня орієнтованість на навчання у закордонних ВНЗ); демографічна ситуація у регіоні. Визначено, що за умови перспективи обʼєднання університету із спорідненим вишем у кадровій політиці слід орієнтуватись на зменшення чисельності адміністративного та викладацького складу шляхом об’єктивної санації згідно із проведенням попереднього аудиту кадрів, основою якого може стати аналіз професійної активності викладачів. В статье представлена проблема стратегии кадровой политики современного университета. Определены факторы, обуславливающие общую стратегию развития университета. Определена основная концепция кадровой стратегии университета–привлечение и сохранение наиболее профессиональных кадров. Выделены факторы, влияющие на кадровую политику вузов: близость подобных по профилю вузов; численность профессорско-преподавательского состава соответственно численности студентов, процент преподавателей пенсионного возраста; корпоративная политика университета; мобильность абитуриентов (их ориентированность на обучение заграницей); демографическая ситуация в регионе. Определено, что при объединении университета с близким по профилю вузом в кадровой политике следует ориентироваться на уменьшение. численности административно-преподавательского состава путем объективной санации соответственно проведению предварительного аудита кадров, основой которого может стать анализ профессиональной активности преподавателей. The article presents the problem of the strategy of personnel policy of the modern university. The factors determining the general one are determined university development strategy. The basic concept of the personnel strategy of the university is defined - attraction and preservation of the most professional personnel. The factors influencing the personnel policy of higher educational institutions are identified: the proximity of similar to the profile of high schools; the number of professors and teaching staff corresponding to the number of students, the percentage of teachers of retirement age; corporate policy of the university; mobility of entrants (their orientation towards studying abroad); demographic situation in the region. It is determined that when a university is united with relatives in the profile, the higher education institution should focus on the reduction in staffing policy, the number of administrative-teaching staff through an objective sanation, respectively, the conduct of a preliminary audit of personnel, the basis of which can be analysis of the professional activity of teachers.
Опис
Ключові слова
кадрова політика, університет, стратегічний менеджмент, аудит кадрів, санація, професійна активність викладача, кадровая политика, университет, стратегический менеджмент, аудит кадров, санация, профессиональная активность преподавателя, skilled policy, university, strategic management, audit of shots, sanitation, professional activity of teacher
Цитування
Резван О. О. Проблеми стратегічного менеджменту сучасного університету в аспекті кадрової політики / О. О. Резван // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 57. – С. 157–165.