Застосування документ-камери в професійній діяльності майбутнього вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості застосування документ камери майбутнім учителем у навчально-виховному процесі. Висвітлено пріоритети застосування документ-камери у вирішенні освітніх завдань навчального процесу. Проаналізовано роль інформаційно-комунікаційних технологій у візуалізації навчальної інформації. Схарактеризована технічна основа документ-камери: побудова, принцип роботи, функціонування. Визначено дидактичні можливості застосування документ-камери у навчально-пізнавальній діяльності майбутнього вчителя. Розглянуто методична підтримка уроку з використанням документ-камери у реалізації дидактичних принципів (науковості, проблемності, наочності, активності і усвідомленості, доступності), методів (пояснювально-ілюстративних, репродуктивних, пошукових і дослідницьких). Зазначено, що застосування документ-камери у навчально-виховному процесі має ряд переваг у реалізації психологічних аспектів навчання. Виділено можливості використання документ-камери у різних спрямуваннях при вивчення дисциплін шкільного циклу. Розкрито методичні рекомендації по використанню документ-камери на заняттях. В статье рассмотрены особенности применения документ-камеры будущим учителем в учебно-воспитательном процессе. Освещены приоритеты применения документ-камеры в решении образовательных задач учебного процесса. Проанализирована роль информационно-коммуникационных технологий в визуализации учебной информации. Охарактеризована техническая основа документ-камеры: построение, принцип работы, функционирование. Определены дидактические возможности применения документ-камеры в учебно-познавательной деятельности будущего учителя. Рассмотрены методическая поддержка урока с использованием документ-камеры в реализации дидактических принципов (научности, проблемности, наглядности, активности и осознанности, доступности), методов объяснительно-иллюстративных, репродуктивных, поисковых и исследовательских). Отмечено, что применение документ-камеры в учебно-воспитательном процессе имеет ряд преимуществ по реализации психологических аспектов обучения. Выделены возможности использования документ-камеры в разных устремлениях при изучении дисциплин школьного цикла. Раскрыты методические рекомендации по использованию документ-камеры на занятиях. The article discusses the features of the use of the document camera by the future teacher in the educational process. Highlights the priorities of the use of the document camera in solving educational problems of the educational process. Тhe role of information and communication technologies in the visualization of educational information is analyzed. The technical basis of the document camera is characterized: construction, principle of operation, functioning. Тhe didactic possibilities of using the document camera in the educational and cognitive activity of the future teacher are determined. The methodical support of the lesson using the document camera in the implementation of didactic principles (science, problem, visibility, activity and awareness, accessibility), explanatory and illustrative, reproductive, search and research methods are considered. It is noted that the use of a document camera in educational the educational process has several advantages in the implementation of the psychological aspects of training. Highlighted the use of document cameras in various aspirations in the study of disciplines of the school cycle. Disclosed guidelines for the use of the document camera in the classroom.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, інформаційні ресурси, комунікаційні ресурси, документ-камера, навчально-виховний процес, принципи навчання, методи навчання, информационно-коммуникационные технологии, информационные ресурсы, коммуникационные ресурсы, документ-камера, учебно-воспитательный процесс, принципы обучения, методы обучения, information and communication technologies, information resources, communication resources, document camera, the educational process, Mr. avchannya principles, methods
Цитування
Лебедєва В. В. Застосування документ-камери в професійній діяльності майбутнього вчителя / В. В. Лебедєва // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 57. – С. 126–136.