РЕФЛЕКСІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває проблему рефлексії в площині підготовки вчителів музичного мистецтва. Сформованість у вчителя музичного мистецтва професійної рефлексії дозволяє йому принципово змінити сутність педагогічної професії. Вчитель-організатор навчання учнів набуває рис учителя-дослідника власної професійної діяльності. Статья раскрывает проблему рефлексии в плоскости подготовки учителей музыкального искусства. Сформированность у учителя музыкального искусства профессиональной рефлексии позволяет ему принципиально изменить сущность педагогической профессии. Учитель-организатор обучения учащихся приобретает черты учителя-исследователя собственной профессиональной деятельности. The article reveals the problem of reflexion in the plane of the preparation of musical art teachers. Formation of the teacher of musical art of professional reflection allows him to fundamentally change the essence of the teaching profession. The teacher-organizer of student learning acquires the features of a teacher-researcher of his own professional activity.
Опис
Ключові слова
рефлексія, вчитель музичного мистецтва, студентські роботи, рефлексия, учитель музыкального искусства, студенческие работы, reflexion, teacher of musical art, student work
Цитування
Люшукова М. М. Рефлексія майбутніх учителів музичного мистецтва як наукова проблема / М. М. Люшукова, А. В. Соколова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 19–22.