Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2107
Title: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЯХ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Other Titles: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PHENOMENOLOGICAL APPROACH IN THE REALITIES OF MODERN ART EDUCATION
Authors: Смирнова, Т. А.
Keywords: мистецька освіта
педагог
творчість
феноменологічний підхід
художественное образование
педагог
творчество
феноменологический подход
art education
teacher
creativity
рhenomenological approach
Issue Date: 22-Mar-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Смирнова Т. А. Феноменологічний підхід у реаліях сучасної мистецької освіти / Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 10–12.
Abstract: В статті проаналізовано провідні положення феноменологічного підходу як методологічної основи сучасної мистецької освіти. За феноменологічним підходом для успішного і продуктивного життя суб’єктів мистецької освіти (педагога, вчителя, студента, учня) важливими є цінності творення, цінності переживання, цінності ставлення, які стають засадою для вирішення будь-якої ситуації, керуючись позитивним мисленням, індивідуальною свідомістю, здатністю до творчого самовираження В статье проанализированы ведущие положения феноменологического подхода как методологической основы современной художественного образования. Под феноменологическим подходом для успешного и продуктивного жизни субъектов художественного образования (педагога, учителя, студента, учащегося) важны ценности созидания, ценности переживания, ценности отношения, которые становятся основой для решения любой ситуации, руководствуясь положительным мышлением, индивидуальным сознанием, способностью к творческому самовыражению The article analyzes the leading positions of the phenomenological approach as a methodological basis of modern art education. Under the phenomenological approach for the successful and productive life of subjects of art education (teacher, student) are important values of creation, values of experience, relationship values, which become the basis for solving any situation, guided by positive thinking, individual consciousness, ability to express themselves
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2107
ISSN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра музичного мистецтваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.